26. května 2024

Jak ukončit nájem a neplatit za výpovědní dobu

Chtěla jsem se zeptat, co máme dělat, když musel přítel ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou z několika důvodů najednou a odmítá platit za výpovědní dobu. První důvod je, že kvůli placení vyživovací povinnosti na děti přítel už nemá dostatečnou finanční rezervu na placení nájemného, tím pádem chce ukončit nájem bez dluhů, který by vznikl ve výpovědní lhůtě, druhý důvod, že pronajímatel odmítá opravovat dům i po neustálém upozorňování (příklad rozpadající se omítka vně i uvnitř pronajímané části domu, rostoucí plíseň která stoupá až do prvního patra i po nástřiku protiplísňové chemie a neustálého větrání), přidaly se zdravotní důvody, záchvaty kašle, rýma a třetí důvod je zvyšující se šikana ze strany pronajímatele a jeho matky, která tam také bydlí (neustálí dohled na zahradě při grilování, opalování, pěstování, omezení v používání garáže). Ke dni 31. 1. 2018 jsme chtěli vyklizený byt předat, avšak nájemce ho odmítl převzít, že nemá čas, tím pádem jsme se dohodli na náhradním termínu, a to na 3. 2. 2018. Nájemce (starší bratr podnájemníka) obývanou část prošel a začal komentovat, že tam přítel nechal nepředstavitelný bordel, nábytek, který tam zůstal skříň, skříňky, křeslo, židle, stůl, poličky, které jsme tam nechali, tam ještě byly, než se uzavřela nájemní smlouva (vše máme natočeno na telefonu, co a jak jsme zanechali). Přítel si přestěhoval pouze svoje věci, které koupil za dobu nájmu k užívání bytu (pračku, myčku, lednici, bojler, čerpadlo na vodu do studny), nábytek a osobní věci. V bytě zůstal krb, kterým přítel financoval a kterým jsme zajišťovali otop bytu, když majitel zrušil kotelnu, zůstala tam i kuchyňská linka, kterou přítel dělal své bývalé manželce. Majitel bytu po nás chce byt vrátit do původního stavu, i když nikde není zadokumentováno, jak vlastně byt předával do nájmu, nebo po mém příteli chce odškodné za vzniklou škodu 10 000 Kč, i když nebyl ochoten vyjmenovat, za co a kde vzal tuto částku (byt byl užíván 9 let tak je jasné že opotřebení je jasné). A ještě chce dva nájmy za výpovědní dobu nájmu. Dal nám lhůtu 14 dnů na zaplacení celkové částky 23 000 Kč, jinak mého přítele dá k soudu a soudní cestou to budou podstatně větší náklady. Víceméně si myslím, že je to msta bratra za to, že není ochoten přijmout skutečnost, že jeho mladší bratr chce odejít a on tím přijde o podstatnou část zisku na placení své hypotéky. Prosím, jak máme pokračovat dál.

občanský zákoník, jehož úpravou se předmětný nájemní vztah řídí, umožňuje nájemci vypovědět nájem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez jeho udání, a to v tříměsíční výpovědní době. V takovém případě nájem skončí uplynutím výpovědní doby, přičemž během této doby jsou pronajímatel i nájemce dál povinni plnit své povinnosti vyplývající jim z nájmu (zejména platit nájemné za užívání bytu). Nejpozději v den skončení nájmu je pak nájemce povinen byt odevzdat pronajímateli.

Pro úplnost pak dodávám, že v určitých občanským zákoníkem taxativně vymezených případech může nájemce nájem bytu vypovědět i bez výpovědní doby. Jedním z takových případů je i situace, kdy pronajímatel neodstraní vady bytu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, a to ani přes výzvu nájemce. Jestliže je nájem vypovězen bez výpovědní doby, skončí nájem dnem, ve kterém je výpověď doručena pronajímateli.

Podle občanského zákoníku je nájemce povinen byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal, avšak bez ohledu na běžné opotřebení bytu. Provedl-li nájemce v průběhu nájmu v bytě změny, jejich odstranění závisí na skutečnosti, zda tyto změny byly provedeny se souhlasem pronajímatele. Jestliže byly změny provedeny bez souhlasu pronajímatele, musí je nájemce odstranit. Stejnou povinnost pak má i v případě změn, které byly provedeny se souhlasem pronajímatele, pokud bylo ujednáno, že má byt uvést v původní stav.

Jestliže nájemce provedl v bytě změny bez souhlasu pronajímatele a dojde tím ke snížení hodnoty bytu, může pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ve výši snížené hodnoty bytu. Toto snížení hodnoty však musí prokázat. Toto vyrovnání nemůže požadovat v situaci, kdy se objektivně těmito změnami zvýšila hodnota bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PA