20. května 2024

Jaká je lhůta na vrácení kauce?

Jaká je lhůta na vrácení kauce? Nájemní smlouva skončila dnem 2. 11. 2018, dnes je 4. 12. a kauci nám stále nikdo nevrátil.

Dle ust. § 2254 občanského zákoníku má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení jistoty (v praxi běžně označované jako kauce), jenž pronajímateli poskytuje určitou formu záruky, že jeho případné peněžité pohledávky vůči nájemci (např. z důvodu neuhrazeného nájmu, ale také náhrady škody za poškození bytu zjištěné při jeho převzetí) budou uspokojeny.

Dle ust. § 2254 odst. 2 občanského zákoníku pak platí, že pronajímatel je povinen kauci vrátit při skončení nájmu, tedy v poslední den nájmu. Vzhledem k tomu, že úprava vrácení kauce jde do jisté míry proti samotnému smyslu kauce, považuji uvedený odstavec za problematický. Ke dni skončení nájmu zpravidla pronajímatel nezná výši všech svých pohledávek vůči nájemci.

V souvislosti s uvedeným ustanovením a naznačenými problémy se nabízí otázka, zda se od něj mohou smluvní strany odchýlit a ujednat si pozdější termín vrácení kauce. V případě nájmu bytu obecně platí, že k ujednáním zkracujícím práva nájemce podle zvláštních ustanovení o nájmu bytu (tedy i ustanovení o kauci) se nepřihlíží a rovněž se nepřihlíží k ujednáním, která ukládají nájemci zjevně nepřiměřené povinnosti.

Za předpokladu, že ono odchylné ujednání v nájemní smlouvě nebude zkracovat nájemní práva nebo mu ukládat nepřiměřené povinnosti, lze se dohodnout i na pozdějším vrácení kauce.

Jestliže jste se od ust. § 2254 neodchýlil, byl pronajímatel povinen vrátit dne 2. 11. 2018, a to navíc navýšenou o úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby (které můžete jako nájemce požadovat) Nevrátí-li pronajímatel kauci včas, máte rovněž právo na úrok z prodlení ve výši 9,00 % ročně z neuhrazené částky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS