18. května 2024

Jaká jsou rizika, když přihlásím přítele k trvalému bydlení?

Jaké jsou všechna možná rizika či nevýhody plynoucí z přihlášení trvalého pobytu přítele do mého bytu? Tuším, že pokud by byl dlužníkem, mohl by mě navštívit exekutor. Mám z předchozího vztahu dítě, snížilo by se výživné na dítě. Jsou další možnosti?

Odpověď – 1. část

Z Vašeho dotazu vyplývá, že možná rizika přihlášení trvalého pobytu Vašeho přítele do Vašeho bytu směřujete především na možnou exekuci, která by případně mohla být proti příteli vedena.

K tomuto Vám sděluji, že pro účely exekuce je rozhodující nejen místo trvalého pobytu, ale i místo pobytu – tedy místo, kde se dlužník zdržuje nikoliv na přechodnou dobu a na tomto místě má např. uloženy movité věci. Jedná se kupř. o nájemní byt, o ubytovnu, nikoliv však už místo, kde je dlužník na návštěvě. Exekutor tak není při provádění soupisu movitých věcí vázán pouze místem trvalého pobytu dlužníka – soupis může provést právě na místě, kde se dlužník fakticky zdržuje. Klíčové je v tomto směru ust. § 325a a § 325b odst. 2 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých jednoznačně vyplývá, že exekutor si může proti vůli povinného, resp. majitele dotyčného bytu či jiné místnosti, zjednat přístup jen do takového bytu či jiné místnosti, na níž lze hledět jako na byt či jinou místnost povinného. V případě bytu půjde o byt povinného mj. i tehdy, pokud se v něm povinný fakticky zdržuje (ať již dlouhodobě anebo přechodně).

Vzhledem k tomu, že se ve Vašem dotazu ptáte na možné přihlášení Vašeho přítele k trvalému pobytu ve Vašem bytě, usuzuji, že Váš přítel se ve Vašem bytě trvale zdržuje. Na základě v předchozím odstavci uvedených skutečností tak vyplývá, že v případě, kdy příteli byť jen fakticky umožňujete v bytě bydlet, bude mít exekutor v případě exekuce možnost Váš byt navštívit. V případě nahlášení trvalého pobytu přítele se tak v souvislosti s možným exekučním řízením v podstatě nic nezmění, snad jen, že místo trvalého pobytu bude pro exekutora daleko lépe zjistitelné.

Nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v případě, kdy by k exekuci opravdu došlo a exekutor by Vám zabral některé věci neoprávněně, mohla byste následně podat návrh na vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu. O tom ovšem rozhoduje samotný exekutorský úřad, který věci zabavil. Pokud by byl návrh zmítnut, je možné se s žalobou na vyloučení majetku z exekuce obrátit na soud. 

Odpověď – 2. část

Ve Vašem dotazu rovněž zmiňujete, že přihlášení Vašeho přítele k trvalému pobytu do Vašeho bytu by mělo za následek snížení výše výživného na dítě, které je otec dítěte povinen platit. K tomuto podotýkám, že změna výše výživného by musela být jednak stanovena soudem a jednak by soud musel posoudit konkrétní specifika případu, které já v rámci této odpovědi nejsem schopen posoudit. Rovněž Vám sděluji, že tento dotaz přesahuje rámec této internetové poradny, která se zaměřuje na bytovou problematiku a nikoli na rodinné právo.

S právním institutem trvalého pobytu pracuje celá řada dalších právních předpisů a jsou s ním spjata mnohá práva a povinnosti. Nahlášení trvalého pobytu Vašeho partnera by mohlo např. ovlivnit výši potenciálního příspěvku na bydlení. S trvalým pobytem je rovněž spojena povinnost hradit poplatky za svoz a likvidaci odpadu, atd.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS