19. května 2024

Je nutné podat výpověď z nájmu tři měsíce dopředu?

Jak to je, když má nájemník nájemní smlouvu na byt, kde bydlí a platí nájem, je to smlouva na dobu určitou do 7. 4. 2019, ale on by chtěl odejít dřív, a pošle proto doporučeně výpověď k datu ve smlouvě. Je to takto v pořádku? Pronajímatel mu tvrdí, že musí výpověď poslat 3 měsíce dopředu, protože jinak se automaticky podle zákona prodlužuje. 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti znění předmětné nájemní smlouvy mohu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obecně platí, že nájem na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Pokud tedy mezi pronajímatelem a Vaším zaměstnancem došlo k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, kdy nájem má skončit ke dni 7.4. 2019 a Váš zaměstnanec nemá zájem na jeho pokračování, nájem v tento den skončí. Není tedy potřeba zasílat výpověď pronajímateli.

K tomu je třeba mít na paměti, že v den, kdy nájem skončí, má nájemce (Váš zaměstnanec) povinnost odevzdat byt pronajímateli, přičemž odevzdáním bytu se myslí předání klíčů a bytu v takovém stavu, aby pronajímateli nic nebránilo ve vstupu do něj a ani v jeho užívání.

Co se týká Vámi zmíněných 3 měsíců, dovolím si k tomu uvést, že zákon nikde nestanovuje nájemci povinnost zaslat pronajímateli minimálně tři měsíce před skončením nájmu sjednaného na dobu určitou výpověď.

Nad rámec Vašeho dotazu pak uvádím, že zákon pamatuje na jinou situaci, kdy byl sjednán nájem na dobu určitou, avšak po uplynutí sjednané doby nájemce pokračuje v nájmu po dobu alespoň 3 měsíců a pronajímatel jej nevyzve, aby byt opustil. V takovém případě se nájem automaticky prodlužuje na stejnou dobu, na jakou byl sjednán původně, nejvýše však na dobu dvou let. To neplatí, pokud si nájemce s pronajímatelem ujednají něco jiného. Ve Vašem případě se ovšem o tuto situaci nejedná. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS