21. května 2024

Je údaj o spotřebě vody či elektřiny osobním údajem?

Ráda bych se zeptala na problematiku týkající se GDPR, konkrétně na definici osobních údajů. V případě, že poskytujeme služby správy bytových domů včetně vyúčtování, je údaj o spotřebě vody či elektřiny osobním údajem? Pokud by tomu tak bylo, bylo by tedy nutné mít zpracovatelskou smlouvu se třetími osobami, kterým poskytujeme tyto údaje, aby zálohy vyúčtovaly?

Nejprve si Vám dovolím ve věci celého Vašeho dotazu sdělit, že mi nejsou známy všechny konkrétní okolnosti týkající se Vašeho problému, a tedy ve své odpovědi budu vycházet ze znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), ze stále platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ze stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů č. 1/2014.

Nařízení v čl. 4 definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Údaj o spotřebě vody či elektřiny jako takový sám o sobě osobním údajem není.

Nicméně z výše zmíněného stanoviska č. 1/2014 vyplývá, že Úřad na ochranu osobních údajů zastává postoj, že v určitých situacích lze tyto informace považovat za osobní údaje, a to z níže uvedeného důvodu.

Informace o spotřebě vody či elektřiny budou vždy alespoň pro některé příjemce takových údajů spojeny s konkrétními osobami, které v dané domácnosti žijí, a tedy bude se jednat o osobní údaj ve smyslu Nařízení. Typicky se jedná o osoby odběratele, vlastníky bytového domu či obdobné subjekty (například SVJ).

Pokud tedy dochází k předávání údajů o spotřebě vody či elektřiny třetím stranám (pravděpodobně zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení), které zálohy vyúčtovávají současně s dalšími údaji (např. číslo bytové jednotky), lze mít za to, že se jedná o osobní údaj ve smyslu Nařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vy jako pravděpodobný správce osobních údajů máte povinnost uzavřít s takovou třetí stranou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS