20. května 2024

Jednorázová úhrada nákladů na založení SVJ

Mám dotaz ohledně tohoto e-mailu od našeho výboru, zda je to takto touto formou možné bez svolání schůze vlastníků a jakéhokoliv propočtu či dokladu: “Hezký den, vážení členové SVJ – Úhrada daně z nabytí pozemků a nákladů na založení SVJ.”Druhá zpráva je méně příjemná pro každého z nás: “Po převzetí účetnictví jsme zjistili, že náklady na založení SVJ (+ právní služby) a dále úhrada daně z nabytí našich pozemků činí v součtu 79 964 Kč. Na tuto částku nebyly vybírány zálohy. Aby výbor mohl plnit svoji úlohu řádného a dobrého hospodáře a naše SVJ se nedostalo v roce 2019 do velkých finančních potíží, bylo rozhodnuto o jednorázovém doplacení podílu na této částce všemi členy SVJ. Proporčně dle velikosti vlastnického podílu se dělí daň + odhadce = 47 136 Kč. Rovnoměrně na každou bytovou jednotku se dělí náklady na založení SVJ = 32 828 Kč. V příloze naleznete tabulku, ve které byla naší novou účetní firmou Rozvoj, rozpočítána úhrada ke každé bytové jednotce. Jednorázové doplacení nám bylo účetní firmou důrazně doporučeno. Žádáme vás tedy o uhrazení svého podílu na této částce jednorázovou platbou, a to nejpozději do 31. 12. 2018 na účet SVJ pod variabilním symbolem čísla vaší bytové jednotky.”

Na úvod si dovoluji uvést, že bez znalosti konkrétních skutečností a konkrétního znění stanov Vašeho SVJ můžu ve své odpovědi vycházet pouze toliko ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, přičemž evidence konkrétních listin (Vaší přílohy) přesahuje rámec poskytovaných služeb v rámci této bezplatné internetové poradny, kdy veškeré relevantní skutečnosti musí být uvedeny v textu dotazu.

Pokud byste měl přesto zájem na tom, abychom Vámi přiložené dokumenty prozkoumali, můžete se obrátit na naší advokátní kancelář, kdy my samozřejmě pro Vás dokumenty za standardních podmínek posoudíme.

Co se týká rozhodnutí výboru o jednorázovém doplacení podílu všemi členy SVJ, dovoluji si uvést následující.

Rozhodování ve věci hospodaření společenství, tedy například ve věci doplácení finančních částek, vypořádání výsledku hospodaření nebo např. o celkové výši příspěvků na správu domu patří do působnosti shromáždění SVJ.

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek, přičemž každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech.

Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků. Stanovy společenství mohou stanovit přísnější pravidla rozhodování, přičemž v krajních případech může být nutný i souhlas všech vlastníků jednotek v závislosti na znění stanov.

V daném případě by měl Váš výbor svolat shromáždění k projednání dané záležitosti a předložit s tím související dokumentaci. Jelikož tak výbor neučinil, lze ho na tuto skutečnost upozornit a požádat o svolání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich.

Pokud by i přesto výbor odmítal svolat shromáždění, mohou ho svolat tito vlastníci sami, a to na náklady společenství vlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS