21. května 2024

Kde hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody

Můžete mi prosím poradit, kde (v jaké vyhlášce/zákoně) hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody, kdy byla prokázána nefunkčnost vodoměru (máme osvědčení o přezkoušení). Případ našeho vlastníka je složitější i v tom, že spotřebu za předchozí rok (tedy 2016) nelze použít, protože spotřeba byla stanovena po dohodě s vlastníkem. Důvodem byl opět nefunkční vodoměr. Napadlo mě použít spotřebu za rok 2015, ale nejsem si jistá správností postupu.

Odpověď na Vaši otázku nalezneme v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, který stanoví postup při určení množství dodané vody v případě nefunkčního vodoměru.

Podle ust. § 17 odst. 4 zákona platí, že je-li vodoměr nefunkční, stanovení množství dodané vody se v tom případě provede podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. Ve vašem případě by to znamenalo použít spotřebu za kalendářní rok 2016, což však, jak uvádíte, není možné.

Na tuto situaci shora uvedené ustanovení pamatuje, že když dále stanoví, že nelze-li údaje za předešlé období použít, mohou si provozovatel s odběratelem dohodnout i jinak. Na tomto místě Vám doporučuji využít této možnosti, kterou zákon dává a řešit vzniklou situaci dohodou. Jestliže k dohodě nedojde, množství dodané vody se stanoví alternativně buď podle následného odběru ve stejném období následujícího roku, nebo podle směrných čísel roční spotřeby dle přílohy č. 12 uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS