18. května 2024

Kdo má platit porouchanou myčku?

V nájemním bytě se porouchala vestavěná myčka. Toto bylo oznámeno majitelce a po domluvě s ní byl přivolán technik. Ten se pokusil myčku opravit, ale žádná z běžných závad to nebyla. Stanovil tedy, že se může vyměnit základní deska, a stanovil výši opravy na cca 4500 Kč (přičemž náhradní díl stojí 3800 Kč) a doporučil nákup nové myčky (současná je 9 let stará). V nájemní smlouvě je uvedeno, že drobné opravy hradí nájemník dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Je jasné, že toto tedy do drobných oprav nespadá. Dále je v nájemní smlouvě uvedeno, že závady a opravy nad tento rámec je nájemce povinen nahlásit neprodleně pronajímateli, který je zajistí. Myčka je také samozřejmě uvedena v předávacím protokolu s tím, že při ukončení nájmu se byt předává ve stejném stavu (kromě běžného opotřebení), jinak nájemce musí škody hradit. Majitelka myčku novou kupovat nechce a je možné, že ani o opravu nebude mít zájem. Je v takovém případě nárok alespoň na slevu z nájmu? Kdo stanoví výši?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Shora uvedené nařízení vlády definuje drobné opravy podle několika kritérií, přičemž jedno z těchto kritérií je i výše nákladů na drobnou opravu. V případě, že náklad na opravu přesáhne částku ve výši 1000 Kč, nejedná se již o drobnou opravu a tuto není nájemce povinen hradit.

Pokud tedy došlo k poškození myčky z důvodu běžného opotřebí a jejího stáří, a pokud byla výše nákladů na opravu vyčíslena technikem na 4500 Kč, má tuto opravu povinnost hradit pronajímatel.

Jestliže pronajímatel odmítá opravu uhradit, doporučuji ho písemně k tomu vyzvat s informací, že pokud opravu neuhradí, uhradíte ji Vy. V případě, že dojde následně k úhradě nákladů opravy z Vaší strany (ať už částky 3800 či 4500 Kč), vznikne Vám nárok na vrácení bezdůvodného obohacení od pronajímatele. Pro Vás to znamená, že při úhradě dalšího měsíčního nájemného si můžete Vaši pohledávku vůči pronajímateli započíst ve výši, v jaké jste skutečně uhradila náklady na opravu technikovi.

Znamená to tedy, že další měsíční nájemné pošlete pronajímateli ponížené o zaplacenou částku technikovi. K tomu je potřeba písemně informovat pronajímatele, že jste jednostranně započetla Vaši pohledávku za pronajímatelem (z důvodu zaplacení nákladů na opravu technikovi) vůči nájemnému.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS