21. května 2024

Kdo platí přezkoušení vodoměru?

Jedná se mi o toto: nájemník reklamuje, např. spotřebu vody, dostane odpověď, že vyúčtování je správné a jeho spotřeba odpovídá. On s tím ale nebude souhlasit a požádá o přezkoušení vodoměru. Přijde odpověď od ČEVAK, že je vodoměr vyhovující, tudíž vyúčtování je opravdu správné. Kdo platí přezkoušení tohoto vodoměru? Pokud je vyhovující, měl by to uhradit nájemce, a pokud je nevyhovující, tedy poškozený, náklady uhradí městská správa domů a bytů? Nenašla jsem žádný paragraf ani zákon, který by toto upravoval.

Dle obecné právní úpravy nájmu bytu stanovené občanským zákoníkem si pronajímatel s nájemce ujednají, které služeb spojená s užíváním bytu nebo s ním související zajistí nájemci pronajímatel s tím, že dle veřejnoprávních předpisů může některé služby zajistit pouze pronajímatel (např. dodávku pitné vody); schází-li takové ujednání, zajistí pronajímatel po dobu nájmu služby stanovené zákonem.

Pronajímatel je oprávněn požadovat za poskytování služeb po nájemci placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu v ujednané výši s tím, že nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období musí nájemci doručit vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby. V návaznosti na řádné vyúčtování pak vzniká buď pronajímateli právo na uhrazení nedoplatků na úhradách, nebo nájemci právo na vrácení přeplatků na úhradách.

Má-li nájemce pochybnosti o správnosti vyúčtování, může po pronajímateli požadovat doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Zároveň mu pak může pronajímateli předložit námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování.

Pronajímatel má povinnost se s uplatněnými námitkami vypořádat a do 30 dnů od jejich doručení je vyřídit; zákon přitom blíže nestanoví, jakým způsobem (a jakými prostředky) májí být námitky vypořádány.

Účelem vyřízení námitek je prokázat správnost vyúčtování a (v souvislosti s tím) oprávněnost práva na uhrazení nedoplatků. Jsou-li v souvislosti s vypořádáním námitek ze strany pronajímatel vynaloženy náklady na přezkoušení měřidla (dle veřejnoprávních předpisů může o přezkoušení měřidla požádat toliko pronajímatel jako vlastník nemovitosti) a ukáže se, že měřidlo nebylo vadné, mám za to, že se jedná o tzv. účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním pohledávky, které by měl pronajímatel nájemce nahradit. V případě, že by se měřidlo ukázalo jako vadné, náklady na jeho přezkoušení by nesl pronajímatel.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS