20. května 2024

Kdo všechno může bydlet v družstevním bytě

Rád bych se zeptal na případ, kdy bytové družstvo má ve stanovách z roku 2014 celkem standardizovaný následující bod: „Se členem-nájemcem bytu a s manžely-společnými nájemci, mohou na základě jejich práva bydlet v bytě jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí se členy-nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je člen-nájemce povinen neprodleně oznámit družstvu. Jestliže tuto povinnost nesplní, bude to považováno za hrubé porušení povinností nájemce, vyplývajících z nájmu.“ Znamená toto například že s nájemcem nemůže v bytě bydlet jeho přítelkyně, aniž by došlo k porušení stanov? Navíc, pojem společné domácnosti, který je v těchto stanovách, byl v NOZ nahrazen rodinnou domácností.

Odpověď

předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Ačkoliv není termín „společná domácnost“ definována v současném ani předchozím OZ, stále se výraz „domácnost“, objevuje v několika zákonech a v právní a smluvní praxi je běžně využíván. Jedná se o ustálený výraz, byť není explicitně definován a jeho základními rysy jsou dlouhodobé trvalé společné bydlení a dále sdílení nákladů za domácnost.

Pokud bydlení s přítelkyní naplňuje oba výše uvedené znaky, jedná se tedy o společnou domácnost a žít s Vámi může, aniž by došlo k porušení stanov vašeho bytového družstva.

Uvedeným bodem se družstvo zřejmě brání aktivitám typu AirBnB a využíváním bytu osobami, u kterých nelze předpokládat šetrné používání společných prostor a dodržování dobrých sousedských vztahů.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay