19. května 2024

Klíče od domu na otisk prstu

Máme v domě SVJ a předseda družstva chce nechat na schůzi odhlasovat klíče od vchodu, aby se udělaly na otisk prstů. Chce zabránit tomu, aby měli do domu přístup lidé z krátkodobých pronájmů, a důchodci souhlasí. Chci se zeptat, jestli existuje způsob, jak se tomu dá zabránit (GDPR – poštačka, hasiči), případně, jestli s tím musí souhlasit všichni, nebo jen nadpoloviční většina členů na schůzi SVJ?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že mi nejsou dostupné bližší informace o Vašem případu, zejména úplné znění stanov předmětného společenství vlastníků jednotek a proto budu ve své odpovědi vycházet pouze z obecné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku.

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek je jeho shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Dle zákonné úpravy má poté každý člen shromáždění počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech. V případech, kdy je vlastníkem jednotky samotné společenství vlastníků jednotek, není k jeho hlasu přihlíženo. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Toto je třeba ověřit ve stanovách společenství vlastníků jednotek.

Pokud se zaměříme na zákonem stanovený výčet toho, co náleží do působnosti shromáždění, dojdeme k závěru, že rozhodování o změně typu zámku není obligatorně nutné schvalovat v rámci shromáždění. Do působnosti shromáždění mohou být dle zákona zařazeny i další záležitosti určené stanovami nebo záležitosti, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. V případě absence takového ustanovení ve znění stanov společenství vlastníků lze otázku změny typu zámku vyhradit, a to způsobem níže popsaným.

Chce-li tedy shromáždění rozhodnout o záležitosti, jež podle zákona či stanov nespadá do jeho působnosti, mělo by nejprve přijmout usnesení o tom, že si rozhodování v této otázce vyhrazuje, a poté přidat rozhodování o této záležitosti na program dalšího shromáždění. Tento program poté řádně a včas doručit všem vlastníkům jednotek, aby se tito mohli připravit na hlasování o vyhrazené otázce. Je to dáno zejména z toho důvodu, že tato otázka zpravidla do působnosti shromáždění není zákonem ani stanovami zařazena a členové shromáždění mají právo se na její projednávání řádně připravit.

Odpověď – 2. část

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů (dále jen „GDPR“), je zakázáno shromažďovat biometrické údaje, a to za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, kterým otisk prstu bezpochyby je.

Zpracování takového údaje je podle GDPR přípustné pouze ve výjimečných případech uvedených v čl. 9 odst. 2 GDPR. Za takový důvod lze považovat například:

  • výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů všech osob, jejichž otisky budou vloženy do databáze,
  • zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,
  • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

S ohledem na Váš případ je dle našeho názoru přípustné zpracování pouze za podmínek udělení výslovného souhlasu subjektu, tedy fyzické osoby, které otisk prstu náleží. V opačném případě hrozí, že SVJ bude osobní údaje zpracovávat nezákonně, hrozí v takovém případě udělení sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a též kdokoli, kdo v důsledku porušení GDPR utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, má právo obdržet od SVJ náhradu utrpěné újmy.

Nad rámec výše uvedeného lze poukázat též na další skutečnosti a zejména praktické problémy, které s tímto souvisí. V případě, když by došlo ke schválení výměny zámku vchodových dveří za biometrický zámek se snímačem otisku prstu, musí být ponechána možnost přístupu do bytového domu pro osoby, které neposkytnou svůj otisk spolu s výslovným souhlasem se zpracováním tohoto údaje, a to ať už v podobě číselného kódu, čipu, klíče nebo jiného řešení. Případné zamezení přístupu do domu by bylo v rozporu s právy vlastníků dotčených bytů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS