19. května 2024

Kolik členů musí mít představenstvo bytového družstva

Protože naše bytové družstvo má jen 32 členů, byl statutárem družstva pouze předseda. Je toto možné i po novelách ZOK a OZ, nebo nově musí být představenstvo minimálně tříčlenné?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, konkrétně ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Platí, že představenstvo družstva má mít minimálně 3 členy. Tato povinnost vyplývá z ust. § 708 odst. 1 ZOK, který stanoví, že představenstvo má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet, nikoliv však počet nižší.

ZOK však pamatuje taktéž na malá družstva a jejich orgány. Proto ust. § 726 odst. 1 ZOK stanoví, že pakliže je v družstvu méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. Na tomto místě však důrazně upozorňuji na povinnost zakotvení právě uvedeného ve stanovách.

Pokud je tedy ve stanovách zakotveno, že statutárním orgánem je předseda družstva, nemusí se tříčlenné představenstvo zřizovat.

Závěrem upozorňuji na skutečnost, že ve chvíli, kdy by počet Vašich členů stoupl nad 49, bude třeba, aby Vaše bytové družstvo změnilo stanovy a jmenovalo představenstvo ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy dosáhlo 50 členů, jinak může soud družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. Pokud by však v této lhůtě opět poklesl počet členů družstva pod 50 členů, právě uvedené se neuplatní a statutárním orgánem může nadále zůstat předseda družstva.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS