27. května 2024

Kolik hlasů shromáždění rozhoduje o majetku SVJ?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy zejména ze zák. č. 89/2012 SB., občanský zákoník.

Když má SVJ vedený v majetku domu bytovou jednotku, za jakých podmínek je možné takový byt prodat? Můžeme si sami na shromáždění určit prodejní cenu bytu, nebo vždy musí být nějaký odhad? Dále si nejsme jisti, jaké je hlasovací kvorum pro takové rozhodnutí. Někde na internetu jsem se dočetl, že rozhodování o majetku domu je nadpoloviční většinou. Stejně tak je i možné majetek nabýt. Je to pravda?

Nejdříve je podstatné připomenout, že SVJ může nabývat majetek (movitý či nemovitý) a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Pokud tedy Vaše SVJ vlastní bytovou jednotku, předpokládám, že je to právě za účelem správy, kterou SVJ vykonává.

Rozhodování, resp. udělení předchozího souhlasu ke zcizení nebytové jednotky ve vlastnictví SVJ přísluší shromáždění. To je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy nevyžadují počet vyšší.

Znamená to tedy, že statutární orgán SVJ by měl navrhnout shromáždění, aby udělil souhlas ke zcizení nebytové jednotky včetně udělení souhlasu k navrhované prodejní ceně (která by měla odpovídat ceně tržní).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS