26. května 2024

Lze platně uzavřít smlouvu o nájmu prostoru, ke kterému byl vydán kolaudační souhlas jako k ateliéru, tedy k nebytovému prostoru, ve smyslu ustanovení upravujících nájem bytu?

Ano lze, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 2236 NOZ. Je třeba si uvědomit, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Je však skutečností, že může nastat rozpor mezi právem veřejným a právem soukromým, tedy pronajímatel může být např. sankcionován za realizaci výše uvedeného postupu, ale skutečnost, že byl pronajatý prostor určen k jinému účelu než k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.