18. května 2024

Majitelce prý nepřišlo vyúčtování, ale já tomu nevěřím

Bydlíme v pronajatém bytě. Měsíčně platíme zálohy za studenou vodu 1050 Kč, což je 350 Kč na osobu. Momentálně bylo vyúčtování, které už každý ve vesnici má. Volala jsem naší paní majitelce a ta mi tvrdila, že jí ještě nic nepřišlo. (Paní, co si byla zapisovat stav vodoměrů, oznámila, že to bude do 14 dnů.) Chtěla bych se zeptat, co máme dělat. V nájemní smlouvě máme napsané vyučování ročně. I po dohodě s majitelkou.

Postup při vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu pronajímaného za účelem uspokojování bytových potřeb nájemce stanovuje zákon č. 67/2013 Sb. (dále též jen jako „zákon o službách“).

Podle zákon o službách platí, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel vždy za zúčtovací období a toto vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období doručí nájemci. Podle zákona o službách přitom může být zúčtovací období nejvýše dvanáctiměsíční s tím, že jeho počátek určuje pronajímatel.

Jestliže pronajímatel tuto povinnost včas nesplní, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany. Výše této pokuty činí 50,- Kč za každý den prodlení, neujednají-li si strany ve smlouvě něco jiného.

Ze shora podaného dotazu jasně nevyplývá, zda již uplynula lhůta pro předložení vyúčtování a pronajímatelka tedy již je v prodlení. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, doporučuji Vám pronajímatelku písemně vyzvat k předložení vyúčtování s tím, že prostřednictvím této výzvy můžete požadovat rovněž uhrazení pokuty za prodlení (za předpokladu, že zde není některý ze shora uvedených liberačních důvodů). Jestliže Vám předložení ani pak pronajímatelka nepředloží, nezbude Vám nic jiného, než se svého nároku domáhat soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS