19. května 2024

Městské byty a jejich odkoupení

Zajímalo by mně, jestli si město může nechat byt jakožto sociální, když ještě cca před dvěma roky nabízelo byty běžně k prodeji svým nájemníkům. Tato změna přišla spolu se změnou osob v městské radě. Podle čeho, nebo jak se dá zjistit, jestli má město právo si tyto byty nechávat jako sociální, a nájemník tak nemá možnost si byt odkoupit do osobního vlastnictví?

V situaci, kterou popisujete, se jedná o případ, kdy město hospodaří se svým majetkem a vystupuje jakožto vlastník bytů.

Vlastník věci, ať už hmotné nebo nehmotné, má právo dle ustanovení občanského zákoníku nakládat s věcí dle své libovůle v mezích zákona. Zákon pouze říká, že vlastník nesmí s věcí nakládat tak, aby s ní působil nepříjemnosti vlastníkům sousedních pozemků, avšak už neupravuje, za jakých situací je povinen věc prodat. Dle zákona o obcích pak platí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Neexistuje tedy zákonná úprava, která by nařizovala, které byty má město prodat, a které ne. Je tedy na městu, jaké byty prodá a jaké si ponechá, přičemž je povinno jednat účelně a hospodárně v souladu se zájmy města a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS