21. května 2024

Mohu ukončit nájemní smlouvu okamžitě?

Mohu ukončit nájem ze dne na den? Ocitl jsem se v situaci, že se musím ihned během pár dní odstěhovat kvůli práci do zahraničí, ale majitelka trvá na tříměsíční výpovědní lhůtě, nechce se jakkoliv domluvit. Tudíž bych ji musel dát ještě 3 nájmy a nemohu odhlásit ani plyn s elektřinou, protože nemám v ruce ukončení nájemní smlouvy. Ve smlouvě jsem našel možná nějakou skulinku, ale potřeboval bych poradit, posílám úryvky ze smlouvy: III. Doba trvání nájmu l. Nájem se sjednává na dobu určitou počínaje 1. února 2018 až 31. ledna 2019 konče. Pronajímatel a nájemce ujednali, že pokud bude nájemce řádně plnit své povinnosti, vyplývající z nájemní smlouvy, a bude mít zájem nájem bytu prodloužit i po sjednané nájemní době, může pronajímatel prodloužit nájem na základě žádosti nájemce ještě o další vymezenou dobu. Žádost o prodloužení nájmu musí podat nájemce nejpozději do 30 dnů před uplynutím doby nájmu. Ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb. nebude použito. VIII. Skončení nájmu. Nájemní vztah zanikne: 1. Písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. 2. Uplynutím doby nájmu dle článku III. této smlouvy. 3. Písemnou výpovědí pronajímatele v jednoměsíční výpovědní době, pokud bude nájemce o více než 15 kalendářních dní v prodlení s placením nájemného nebo poplatků za služby či jiných plateb dle této smlouvy. Písemnou výpovědí nájemce v tříměsíční výpovědní lhůtě bez udání důvodu. Smluvní vztah bude ukončen potvrzením Předávacího protokolu oběma stranami. Jeho součástí bude finanční vypořádání o nájmu a poplatků souvisejících s užíváním bytu a finanční vypořádání kauce (nedoplatky, škody na bytu a jeho zařízení).

Na úvod bych Vás rád upozornil, že na základě Vámi poskytnutých informací nelze jednoznačně určit, zda nájem předmětného bytové jednotky trvá či nikoliv. V zásadě se nabízí dvě možná řešení.

Podle ujednání v nájemní smlouvě nájem končí a) písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, b) uplynutím doby nájmu c) písemnou výpovědí pronajímatele či za d) písemnou výpovědí nájemce.

První možností tedy je, že nájem skončil uplynutím doby nájmu, a to k 31. 1. 2019. Pokud tedy nadále užíváte bytovou jednotku pronajímatele, užíváte tuto jednotku bez právního důvodu a pronajímatel má právo požadovat po Vás, abyste byt vyklidil. Pro Vás to znamená skutečnost, že můžete bytovou jednotku předat pronajímateli a opustit ji bez výpovědní doby.

Druhou možností je, že nájem stále trvá, a to z důvodu konkludentního ujednání mezi Vámi a pronajímatele, ze kterého by toto bylo patrné. Jelikož z Vašeho dotazu nelze zjistit, zda mezi Vámi a pronajímatelem neprobíhala komunikace prostřednictvím emailové adresy či telefonu či jiným způsobem, ze které by bylo patrné, že jste se dohodli na pokračování nájmu, nemůžeme tuto možnost vyloučit.

Na základě shora uvedeného bych Vám doporučil, abyste se s celou záležitostí obrátil na advokáta a sdělil mu konkrétní informace potřebné k posouzení daného případu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS