21. května 2024

Mohu vymáhat náhradu za poškozené vozidlo po majiteli garážového stání, nebo jen po majiteli vozidla?

Jak je možné postupovat v případě poškození vozidla, které je zaparkované v garáži v bytovém domě. Jsem majitelem garážového stání v bytovém domě a došlo k poškození mého vozidla, které bylo zaparkované na tomto stání, vozidlem, které parkuje hned vedle mého, bohužel majitel se k činu nemá – kamerový záznam není – pouze fotodokumentace poškození mého vozidla a sousedova vozidla. A zde je má otázka: Parkovací místo, kde soused parkuje, si pronajímá, a tudíž není majitelem parkovacího stání, mohu připadnou úhradu za opravu vozidla požadovat na majiteli daného garážového stání? Je má úvaha špatná a škodu lze vymáhat pouze po majiteli vozidla?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalostí konkrétních skutečností týkajících se Vašeho případu mohu ve své odpovědi vycházet pouze z Vašeho dotazu a z platné právní úpravy obsažené v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám byla provozem motorového vozidla způsobena škoda, kterou Vy nyní požadujete nahradit. Občanský zákoník Vám nabízí de facto dvě možnosti, po kom můžete náhradu způsobené škody vymáhat.

První možnosti je dle obecného ustanovení § 2910 občanského zákoníku vymáhat náhradu škody po osobě, která v rozhodnou dobu automobil řídila, tedy přímo po škůdci. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje žádný kamerový záznam, tak zjistit osobu řidiče by v daném případě bylo složité.

Druhou možností pak domáhat se náhrady škody po provozovateli vozidla dle § 2927 a násl. občanského zákoníku. Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

N dané situaci nic nemění ani skutečnost, že škoda byla způsobena při parkování v garáži, kdy judikaturou již bylo opakovaně dovozeno, že o provoz jde i v případě pouhé přípravy k jízdě, bezprostředních úkonů po ukončení jízdy či třeba jen uvedení motoru do chodu v garáži.

Pokud bych měl shrnout výše uvedené, tak ze zákona můžete žádat náhradu škody po řidiči nebo po provozovateli vozidla. Samozřejmě je pravděpodobné, že se jedná o tutéž osobu, nicméně pokud by automobil řídila osoba odlišná od provozovatele máte možnost volby. Vyloučen není ani případ, v němž uplatníte právo na náhradu škody vůči více solidárně zavázaným škůdcům najednou, tedy současně po provozovateli i řidiči.

Závěrem pokud jde o Váš dotaz, tak platí zásada, že za škodu odpovídá především ten, kdo újmu skutečně přímo způsobil. Pouze v některých zákonem stanovených případech může být někomu přičten k tíži následek způsobený jinou osobou, byť újmu sám přímo nezpůsobil, což je ostatně i tento případ, kdy za škodu v daném případě odpovídá nejen řidič, ale i provozovatel vozidla.

Zákon ovšem v daném případě neobsahuje žádné ustanovení, které by v daném případě zakládalo odpovědnost za škodu i vlastníkovi garážového stání, tzn. po majiteli garážového stání se náhrady škody domáhat nemůžete.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNER