21. května 2024

Může matka vypovědět nájemní smlouvu, když nájemci vlastní nemovitost?

Může moje matka jako majitelka bytu vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou nájemci (manželům), pokud nájemce vlastní svou nemovitost (dům)? Smlouva je uzavřená s manželem a nemovitost vlastní manželka.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kterým se nájemní vztahy řídí, stojí na principu ochrany slabší (smluvní) strany, kterou je v případě nájmu nájemce. Z tohoto důvodu může pronajímatel nájem vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů, které nalezneme v ust. § 2288 a násl. občanského zákoníku. Pokud by si smluvní strany ujednaly další výpovědní důvody nad rámec zákona, na takové ujednání by se hledělo jako by ve smlouvě nebylo.

Podle „starého“ občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 byla výpovědním důvodem skutečnost, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Na základě tohoto důvodu tedy mohl pronajímatel nájem vypovědět v případě, kdy nájemci svědčilo užívací právo ještě k dalšímu bytu, než který mu byl pronajímán.

Občanský zákoník však tento výpovědní důvod nepřevzal. Podle platné právní úpravy tedy skutečnost, že nájemci svědčí užívací právo k další nemovitosti, ať už na základě nájemního práva či vlastnického práva k bytu či domu, již není důvodem pro vypovězení nájmu ze strany pronajímatele. Takový důvod pak ani není možné sjednat v nájemní smlouvě (viz výše). S ohledem na to tak konstatuji, že Vaše matka nemůže vypovědět nájem na dobu neurčitou nájemci, protože nájemce vlastní další nemovitost.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS