20. května 2024

Může SVJ požadovat zaplacení výdajů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu?

Odpověď – 1. část

Úvodem bych si dovolil podotknout, že z Vámi uvedeného zcela jasně nevyplývá samotný obsah Vašeho dotazu. Dle mého názoru totiž není zřejmé, zda se dotazujete na právo společenství požadovat plnění od jednotlivý členů společenství, nebo na právo požadovat plnění od jiných subjektu. Z logiky věci patrně byl Váš dotaz zamýšlen v prve uvedeném smyslu a v tomto smyslu na Váš dotaz také odpovídám.

Zároveň vezměte prosím na vědomí, že mi nejsou známa veškerá specifika Vašeho případu, a tudíž ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy hospodaření společenství vlastníků obsažené v občanském zákoníku (a navazujících právních předpisů).

Podle ust. § 1195 občanského zákoníku je společenství vlastníků, které je právnickou osobu založenou toliko za účelem správy bytového domu, oprávněno nabývat majetek a s tímto majetkem dále nakládat, avšak pouze pro účely správy domu a pozemku. Povinnosti každého společenství vlastníků (resp. jeho statutárního orgánu, který společenství řídí a zároveň za něj jedná navenek) je nakládat s majetkem společenství s péčí řádného hospodáře.

Jedním z hlavních zdrojů majetku společenství jsou příspěvky na správu domu a pozemku, které jsou dle ust. § 1180 povinni hradit všichni vlastníci jednotek. Výši těchto příspěvků stanovuje shromáždění vlastníků jednotek, které je nejvyšším orgánem společenství. Pokud tak shromáždění neučiní, přispívají vlastníci ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech domu a pozemku.

V této souvislosti je každé společenství vlastníků povinno sestavovat rozpočet společenství vlastníků na další kalendářní rok, který představuje plán hospodaření společenství na příslušné období. Rozpočet sestavuje statutární orgán dle pravidel určených stanovami a schvaluje jej shromážděním vlastníků jednotek, které rovněž schvaluje plnění rozpočtu v rámci schvalování zprávy o hospodaření

Odpověď – 2. část

Jak jsem již naznačoval výše, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství určují výhradně stanovy společenství, když taková pravidla musí být součástí stanov společenství. Konkrétní podoba rozpočtu se tedy odvíjí od pravidel určených ve stanovách, avšak vždy by měl obsahovat seznam veškerých příjmů společenství a veškerých výdajů společenství s tím, že u všech položek rozpočtu musí být uvedena příslušná předpokládaná částka.

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, rozpočet společenství je tedy pouze seznamem plánovaných příjmů a výdajů společenství, která vedle jiného slouží k tomu, aby měli vlastníci přehled o plánovaných příjmech a výdajích. Během určitého období mohou nastat situace, které způsobí neplánované výdaje či příjmy společenství (např. neplánovaná oprava vyvolaná škodní událostí, vyšší náklady na opravu oproti předpokladu). V případě, že k takové nepředpokládané situace dojde, je tedy společenství (resp. statutární orgán) oprávněno takový nepřepokládaný výdaj učinit. I v tomto případě však musí postupovat s péčí řádného hospodáře.

Neočekávaný výdaj musí statutární orgán zohlednit ve zprávě o hospodaření společenství, kterou schvaluje shromáždění vlastníků. Budou-li mít vlastníci za to, že při hospodaření s majetkem společenství nepostupoval statuární orgán s péčí řádného hospodáře a způsobil společenství a jednotlivým vlastníkům škodu, mohou zprávu o hospodaření společenství, odvolat členy orgánu a v končeném důsledku po nich požadovat náhradu škody. Z opatrnosti však uvádím, že z Vašeho dotazu nevyplývá, že by ke vzniku škody a odpovědnosti za ni mělo dojít.

Vzhledem k tomu, že společenství takový výdaj při sestavování rozpočtu neočekávalo, bude takový výdaj při hospodaření společenství scházet. V tomto ohledu pak tedy bude nutné získat další příjmy, a to zejména v podobě ve zvýšených příspěvcích na správu domu pro další rozpočtové období. Neočekávaný výdaj tak bude nutné zohlednit i v rozpočtu společenství na další zúčtovací období.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS