20. května 2024

Nájemní smlouva a příbuzní z Ukrajiny v našem bytě

Máme podepsanou nájemní smlouvu. Když jsme ji podepisovali, tak jsme byli tříčlenná domácnost. Nyní k nám přijela moje sestra s dcerou z Ukrajiny. Musíme oznámit majiteli bytu, že nás je nyní v bytě pět?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, konkrétně znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Nájemce má dle OZ právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. V případě, že se jedná o osobu blízkou, není ani potřeba souhlasu pronajímatele, bez ohledu na to, zda si udělení souhlasu pronajímatel v nájemní smlouvy vyhradil. Zvýšení počtu osob žijících v bytě však nájemce musí oznámit pronajímateli, a to bez zbytečného odkladu. Nejpozději musí nájemce pronajímateli zvýšení počtu osob oznámit do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, jinak by tím závažně porušil svou povinnost jako nájemce.

Na druhou stranu je pak v OZ pronajímateli zaručeno právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a který nebrání tomu, aby všechny osoby domácnost obývající mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienických podmínkách.

Pokud by tedy ve Vašem případě byl aktuální počet osob obývajících Váš byt z tohoto ohledu z pohledu pronajímatele nepřiměřený, je zde riziko, že s tím pronajímatel nebude souhlasit a bude požadovat, aby byt obýval nižší počet osob.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS