19. května 2024

Nájemnice se chce stěhovat dřív než za 3 měsíce. Musím jí vrátit jistotu?

Nájemnice mi dluží 2 nájmy. Oznámila mi, že se v červenci stěhuje. Nedala mi ani výpověď, ani neměla snahu o dohodu. Pakliže se vystěhuje dříve než v tříměsíční výpovědní době, musím jí vrátit jistotu?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nejdříve je třeba odlišit, zda byl nájem sjednán na dobu určitou či neurčitou. V prvním případě nájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, a to bez nutnosti podat druhé straně výpověď. Dále může nájem (jak na dobu určitou, tak i neurčitou) skončit dohodou či podáním výpovědi jedné ze stran.

Nicméně k tomu, aby byla podaná výpověď platná a účinná, musí splňovat zákonem předepsané požadavky. Zejména se jedná o písemnou formu výpovědi a dále taková výpověď musí být doručena druhé straně.

Pokud tedy Vám žádná výpověď nebyla doručena a neuplynula doba trvání nájmu v případě nájmu na dobu určitou, nedošlo k ukončení nájmu.

Co se týká prodlení s hrazením nájemného ze strany nájemce, zákon umožňuje pronajímateli, aby v případě prodlení nájemce s úhradou nájemného a nákladů na služby po dobu alespoň 3 měsíců vypověděl nájemci nájem bez výpovědní doby.

Konečně co se týká jistoty, pronajímatel má právo provést při skončení nájmu započtení na dluhy nájemce, např. na dlužném nájemném, dlužném na nákladech na služby, na škodu na pronajatém bytě apod.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS