18. května 2024

Nárok na část peněz z fondu oprav

Měl bych dotaz ohledně fondu oprav. Zdědil jsem byt a někdo mi řekl, že bych měl mít nárok na část peněz z fondu oprav, kam děda dlouhá léta přispíval. Je to tak, nebo na nic nárok nemám?

předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů Vaší situace budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), jakož i z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Úvodem je třeba si vymezit, že příjem z placení příspěvků na správu domu a pozemku (někdy taktéž označovaný jako „fond oprav“) je příjmem společenství vlastníků, nikoli tedy příjmem jednotlivých vlastníků jednotek. Jedná se o peněžní prostředky, které slouží jako dlouhodobá rezerva na opravu společných částí, na nichž mají jednotliví vlastníci podíl dle velikosti své jednotky.

Pokud by však v nedávné době byly provedeny veškeré opravy společných částí (příkladem lze uvést, zateplení budovy, výměna oken, nové výtahy) a současně by se v dohledné době neplánovaly jiné opravy či úpravy společných částí, a zároveň by na peněžním účtu společenství vlastníků byla vyšší finanční částka, bylo by možné uvažovat o případném rozdělení přebytečných prostředků.

Rozhodování o tom, jakým způsobem bude naloženo s těmito příspěvky, jakožto s příjmem společenství, pak náleží do působnosti shromáždění, které v souladu s ustanovením § 1208 písm. d) OZ schvaluje vypořádání výsledku hospodaření, a také rozhoduje o tom, zda budou nevyčerpané příspěvky vypořádány, tedy vyplaceny jednotlivým vlastníkům.

Pokud byste tedy usiloval o výplatu nevyčerpaných prostředků, kterými Váš dědeček za léta přispěl, musel byste přesvědčit potřebný počet vlastníků, aby na shromáždění hlasovali pro vyplacení nevyčerpaných příspěvků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS