20. května 2024

“Nedoplatek” a vzorní nájemníci

Jsem v nájmu v bytě od února 2018. Letos bylo první roční vyúčtování za služby a  paní majitelka mi sdělila, že nám vznikl nedoplatek 1500 Kč, ale když budeme vzorní nájemníci, nemusíme nic platit. Už to mi přišlo divné, a tak jsem si vyžádala kopie vyúčtování za služby, kde jsem se dočetla, že vznikl přeplatek 16 000 Kč cca. Paní majitelka se začala hájit tím, že platí nějaké zálohy navíc nebo co, a že nám nic nenáleží. Přijde mi to opravdu divné, protože vše teď protahuje.

Úvodem mi dovolte uvést, že ve své odpovědi budu vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, ve znění pozdějších předpisů „není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.“ Z tohoto ustanovení a Vámi zaslaných informací vyplývá, že poskytovatel služeb, tedy majitelka bytu, byla povinna Vám vyúčtování doručit do konce měsíce dubna roku 2019 (za předpokladu, že se zúčtovací období kryje s kalendářním rokem). Z Vašeho dotazu však nejsem schopen zjistit, kdy přesně Vám byly kopie vyúčtování za služby doručeny. V případě, že by Vám majitelka do konce měsíce dubna vyúčtování neposkytla, je Vám dle ust. § 13 tohoto zákona povinna zaplatit pokutu ve výši 50,- Kč za prodlení.

Případný přeplatek nebo nedoplatek je splatný ve lhůtě ujednané v nájemní smlouvě, nejdéle však do 4 měsíců od doručení řádného vyúčtování příjemci služeb. Z Vašeho dotazu pak mám za to, že na základě Vaší žádosti Vám majitelka vyúčtovaní nakonec zaslala, kdy jste zjistila, že Vám vznikl uváděný přeplatek. V případě, že Vám majitelka ve stanovené lhůtě (viz výše) od doručení vyúčtování přeplatek neuhradila, resp. jej odmítá uhradit s odkazem na blíže nedefinované a nikde nesjednané zálohy, tak se z její strany jedná o bezdůvodné bohacení, kdy Vy máte právo se domáhat vydání toho, oč se druhá strana obohatila (včetně úroku z prodlení).

Doporučil bych Vám tedy informovat majitelku o skutečnostech výše popsaných. Obeznámil bych ji o případné výši pokuty za prodlení za situace, že Vám na ni vznikl nárok (vyúčtování za služby Vám bylo doručeno až po 30. 4. 2019) a dále o tom, že výše přeplatku představuje bezdůvodné obohacení na straně majitelky s tím, že oddalováním jeho zaplacení jí tak vznikají další náklady představující úroky z prodlení.

V případě, že ani této výzvě nebude ze strany majitelky vyhověno, bude třeba na vymožení těchto povinností majitelky podat předžalobní výzvu a následně žalobu u příslušného soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS