20. května 2024

Neetický pronájem

Před několika lety jsme dceru nechali bydlet v bytě bez smlouvy a jen za udržovací poplatky (odpad, společná energie v panelovém domě, anténa aj.). Když si nastěhovala přítele do bytu, dali jsme jí písemnou smlouvu i výši nájmu (o 1/3 nižší, než se platí v regionu). Zanedlouho přišel dopis od právničky a na schůzce se manžel dozvěděl, že je to od nás neetické, chtít po dceři nájemné, a když na tom budeme trvat, tak se sejdeme u soudu. A že by dcera mohla do konce roku byt vrátit, s čím jsme souhlasili. A máme komunikovat pouze přes právničku. Je už březen a nic se neděje. Dcera již od podzimu v bytě nebydlí, jezdí si tam pouze prát a má tam nábytek, který se jí do nového bytu nevejde. Trvalé bydliště má už taky jinde. Máme nějakou možnost, aby byt vrátila, aniž by se to muselo řešit přes soud?

Vzhledem k situaci, kdy z Vašeho dotazu nevyplývá, v čem právnička Vaší dcery spatřuje neetické chování, můžu na Váš dotaz odpovídat pouze okrajově.

Domnívám se, že neetičnost by mohla vyplývat zejména ze vztahu rodič – dítě, kdy rodič má vůči dítěti vyživovací povinnost, která za určitých situací může trvat i po celou dobu života dítěte. Rodič je povinen vyživovat nezletilé dítě, které není plně svéprávné. Avšak, dle právní úpravy lze výživné přiznat soudně i zletilému dítěti, pokud není schopno se samo živit, zejména pokud se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání.

Odpověď 2

 Obecně platí, že smlouva o nájmu vyžaduje písemnou formu, avšak pokud není uzavřena v písemné formě, nezakládá to neplatnost smlouvy pro nedostatek písemné formy. Z čehož plyne, že mezi Vámi a Vaší dcerou vznikl vztah pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé ještě před tím, než si Vaše dcera nastěhovala přítele do bytu, přičemž výše nájemného ve Vašem případě odpovídala výši poplatků za služby.

Z Vašeho dotazu dále nevyplývá, zda jste nájemné chtěli zvýšit pouze Vy sami z vlastní iniciativy, nebo zda jste se s dcerou domluvili, byť konkludentně, na zvýšení nájemného.

Pokud nastala situace, kdy jste se rozhodli zvýšit nájemné bez jakékoliv předchozí domluvy s dcerou, bylo nezbytné dceři navrhnout novou výši nájemného. Nájemné jste oprávněni dle ustanovení občanského zákoníku zvýšit do výše nájemného obvyklého v dané lokalitě, přičemž zvýšení smí být maximálně o 20 % za poslední tři roky.

Co se týče vrácení bytu, z uvedeného vyplývá, že výpověď z nájmu byla podána Vaší dcerou, tedy nájemcem. K tomu občanský zákoník říká, že výpovědní doba běží od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána a zároveň, že výpovědní doba je tři měsíce, kterou nelze nikterak zkrátit.

Byt se považuje za odevzdaný, když nájemce předá klíče pronajímateli a nic mu nebrání v přístupu do bytu. Pokud byt nebude včas odevzdán, máte jakožto pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného (ve Vašem případě částka, kterou jste s dcerou ujednali hned na počátku pronájmu).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS