20. května 2024

Nevstřícný vztah bytového družstva k SVJ v jednom domě

Jsem členem představenstva v nově vzniklém SVJ. V našem domě už máme převedeno 100 % bytů. Za dob BD byl v přízemí zřízen nebytový prostor, nyní je majitelem BD. Bohužel komunikace s BD je problematická a silně nevstřícná. Lze nějak donutit BD, aby převedlo vlastnictví na SVJ?

Hned na úvod si dovolím uvést, že několik informací ohledně právního postavení společenství vlastníků jednotek (dále též jen jako „společenství“). Společenství je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku, ve které jsou sdružení vlastníci všech jednotek v domě, k jehož správě je společenství založeno. Společenství je tak pouze správcem společných částí nemovitosti, nikoliv vlastníkem některé (natožpak všech) z jednotek v domě (jak tomu bývá v případě bytových družstev).

Občanský zákoník však nezakazuje, aby společenství (jakýkoliv) majetek nabývalo a dále s ním nakládat, avšak musí se tak dít pouze za účelem správy domu a pozemku. Za tímto účelem může nabývat i nebytové jednotky nacházející se v domě (např. aby sloužily jako kancelář společenství). Z tohoto pohledu tedy převodu vlastnického práva k předmětné nebytové jednotce nic nebrání.

Pokud však jde o to, zda lze na bytovém družstvu takový převod vlastnického práva vynutit, musím konstatovat, že tomu tak není. Bytové družstvo jako právnické osobě (stejně jako kterékoliv jiné fyzické i právnické osobě) svědčí právo vlastnit majetek. Jako vlastník této jednotky tak může družstvo s touto jednotkou v mezích zákona libovolně nakládat. Pokud nebude družstvo jednotku využívat v rozporu se zákonem, není důvod k tomu, aby ji bylo vlastnické právo k jednotce odejmuto či omezeno.

Pro úplnost (a nad rámec položeného dotazu) uvádím, že dle občanského zákoníku může soud na návrh společenství jako osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky nařídit prodej jednotky, jestliže vlastník této jednotky (tedy družstvo) povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. Z Vámi uvedeného však takové jednání družstva nevyplývá, a proto ani tento postup nepřipadá v úvahu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS