19. května 2024

Jak má vypadat správné vyúčtování energií a služeb

Našemu SVJ bylo provedeno vyúčtování služeb (pro dokončení období) za 1/2 roku,  a to 7-12/2019. Ihned bylo podáno mnoho reklamací, které firma, co nám dělá účetnictví, a zároveň vedení SVJ uznaly. Jenže poté bylo vyúčtování nově vypracované a hodnoty, které byly reklamovány jako velmi vysoké a nepravděpodobné půlroční spotřebě, byly ještě vyšší než v původním vyúčtování. Jde o to, že v porovnání s předešlými ročními zúčtováními obdobími nejsou celkové náklady tak vysoké jako právě ve vyúčtování za 1/2 rok. Nešlo s tím souhlasit. V dubnu bylo další vyúčtování za celý rok 2020, kde samozřejmě hodnoty a náklady celkem pasují a vrací mi přeplatek jako téměř pokaždé. Stále nemohu pochopit náklady za onoho 1/2 roku. Když jsem to reklamovala, jelikož si z přeplatku automaticky odečetli nedoplatek za 1/2 roku, řekli mi, že se to musí zaplatit. Jak se domoci pravdy, když ještě k tomu 3 x po sobě mění grafy pro vyúčtování, tedy pokaždé jsou úplně jiné tabulky a výpočty, kde nenajdete vůbec nic, z čeho byste vysoudili, jak a z čeho to počítali… 

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného problému, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a vyhlášky č. 67/2013 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „Vyhláška“).

Z Vyhlášky vyplývá, že poskytovatel služeb je povinen Vám předložit vyúčtování služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování. Jedině takové, tedy řádné vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku.

Pokud bystě měla jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu a obsahu vyúčtování, máte ze zákona právo předložit námitky proti vyúčtování, a to přímo poskytovateli služeb do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel je pak povinen se s námitkami vypořádat do 30 dnů ode dne doručení námitek.

Odpověď – 2. část

Zároveň máte v případě pochybností o správnosti vyúčtování, způsobených nedostatkem doložených podkladů, právo požádat o nahlédnutí do veškerých podkladů, ze kterých jsou patrné náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování a vyúčtování a způsob stanovení výše záloh za služby. Pokud byste o doložení těchto podkladů požádala, pak činí lhůta pro podání námitek 30 dnů ode dne doložení uvedených podkladů.

Jestliže údajně opravené vyúčtování obsahuje dle Vašeho názoru opět špatné nebo neúplné údaje, opět nemůže nastat splatnost zjištěného nedoplatku. Současně dodávám, že poskytovatel služeb nebyl oprávněn započíst nedoplatek z vyúčtování za polovinu roku 2019 s přeplatkem z vyúčtování za rok 2020, neboť u nedoplatku nenastala jeho splatnost.

Domáhat se řádného vyúčtování můžete vyjma shora uvedeného i prostřednictvím soudu, přičemž k tomuto Vám doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc advokáta a s ním celou situaci probrat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS