19. května 2024

Okamžitá výpověď

Bydlím v bytě společně s nájemcem (každý má samostatní pokoj) třetí měsíc, bez uzavření písemné smlouvy. Nájem mu platím v hotovosti, bez jakékoliv dokladu. Je možné byt opustit bez udání důvodu, pouze s předáním klíčů? Zaplatil jsem za měsíc prosinec a chtěl bych pokoj opustit. Je nutno i v takovém případě dodat písemnou výpověď? Je nutné platit nájem i za další měsíc, když už nebudu daný prostor obývat?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti obsahu Vámi uzavřené podnájemní smlouvy budu vycházet z platné právní úpravy týkající se nájmu a podnájmu, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Úvodem je třeba říct, že v občanském zákoníku nalezneme právní úpravu podnájemních vztahů jen okrajově, a tedy především je nutné vycházet z ujednání, která jsou obsažena v podnájemní smlouvě. Z Vašeho dotazu vyplývá, že podnájemní smlouva nebyla uzavřena v písemné formě. To ovšem neznamená, že by nebyla uzavřena vůbec, jelikož podnájemní smlouvu lze uzavřít i ústní formou.

Ohledně skončení podnájmu a opuštění bytu, je tedy potřeba vycházet především z obsahu Vaší podnájemní smlouvy s nájemcem, a to konkrétně zda jste si spolu sjednali podnájem na dobu určitou či neurčitou, výpovědní důvody a výpovědní dobu. Pokud k takovému ujednání (byť ústně) mezi Vámi a nájemcem nedošlo, bude možné pravděpodobně aplikovat ustanovení občanského zákoníku, které tyto instituty upravují u nájmu. Nicméně z opatrnosti uvádím, že se v praxi setkáváme s názory, které aplikaci těchto ustanovení vylučují.

Pokud máte zájem byt opustit bez jakékoliv informace nebo formálním oznámení, je v prvé řadě otázkou, zda byste takovýmto postupem porušil konkrétní povinnost. Pokud Vaše dohoda takový postup umožňovala, lze takto postupovat. Z důvodu Vaší prevenční povinnosti (každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě jiného) bych nicméně doporučil tuto věc oznámit nájemci včas tak, aby mu nevznikla újma (například z důvodu nutnosti zajistit si náhradního podnájemce).

Pokud jste nicméně v rámci Vaší neformální dohody ujednali, že výpověď budete povinen dát, v takovém případě bychom doporučili postupovat v jejích intencích. K formě výpovědi uvádím, že z opatrnosti je vhodnější předat nájemci výpověď v písemné formě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS