19. května 2024

Po výstavbě plynové kotelny mi netopí polovina radiátorů

Jsem majitel bytu domu, který je v majetku SVJ. Dostal jsem se do sporu ohledně topení. Společenství se (se souhlasem všech majitelů bytů) rozhodlo vybudovat během léta místo dálkového vytápění domu lokální plynovou kotelnu. Při tom se pochopitelně musela vypustit voda ze všech radiátorů atd. Po uvedení plynové kotelny do provozu nastal problém v tom, že v mém bytě některé radiátory topí na polovic, jeden vůbec netopí a jen jeden na plný výkon. Při reklamaci na SVJ jsem dostal odpověď, že v mém bytě si to musím opravit sám. Jde zřejmě o odvzdušnění radiátorů. Problém je v tom, že radiátory nemají odvzdušňovací šrouby a odvzdušnění se musí asi provádět povolováním šroubení k radiátorům, což jsem odmítl. Je mi 76 let a kromě toho jsem 14 dní po operaci kyčelního kloubu. Jsem toho názoru, že když před rekonstrukcí bylo v mém bytě vše v pořádku, mělo by SVJ po rekonstrukci uvést topení do původního stavu.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož nejsem seznámen s úplným zněním stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ze zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Společenství vlastníků jednotek vystupuje vůči Vám jako poskytovatel služeb, přičemž jeho povinností je mimo jiné zajistit, aby Vám byla dodána dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě apod.

Dále jelikož se jednalo o rekonstrukci rozvodů tepla, které jsou považovány za společné části domu, a to včetně otopných těles umístěných v jednotlivých bytech, odpovídá za takovou rekonstrukci právě SVJ. Pokud Vám tedy vznikla předmětnou rekonstrukcí škoda, máte právo vůči SVJ právo na náhradu vzniklé škody.

Lze tedy shrnout, že ve Vašem případě má SVJ povinnost zajistit, aby radiátory byly opět zcela provozuschopné a pokud by Vám rekonstrukcí vznikla škoda, kterou byste byl schopný vyčíslit, můžete požadovat její náhradu po SVJ.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS