21. května 2024

Popelnice způsobují hluk

Nájemníci si stěžují, že popelnice působí hluk, když je někdo otvírá nebo zavírá a když se odváží odpad. Obrátila jsem se s dotazem na SVJ. Předseda mi řekl, že místo, kde popelnice stojí, bylo vybudováno se souhlasem předchozího majitele bytové jednotky. Řešit popelnice předseda SVJ odmítá. Tvrdí, že to, kde popelnice jsou, vyhovuje většině členů SVJ, ale stejný názor jako já má i majitelka sousední jednotky a také nájemník v bytové jednotce o patro výš. Jak by se mohlo v uvedené situaci se postupovat? Dá se donutit SVJ začít řešit problém popelnic? Existují nějaké normy ohledně hluku a měl by být vypracovaný stavební projekt pro umístění popelnic?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného problému, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Obecně dle občanského zákoníku je hluk vnikající na pozemek či do bytové jednotky jiného vlastníka považovaný za imise ve smyslu ust. § 1013 občanského zákoníku. Současně platí, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že hluk či jiné imise vnikají na pozemek či např. do bytové jednotky jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání. Je tedy nezbytné, aby ve Vašem případě byla naplněná výše uvedená podmínka týkající se intenzity hluku. Při posuzování, zda jde o podstatnou imisi, která už překračuje míru nepřiměřenou místním poměrům, může být například, zda je zde rozpor s právními předpisy a limity v nich obsažených, zda je rušení úmyslné nebo zda v důsledku imise klesla cena nemovitosti, na kterou se takto působí.

Co se týká právních předpisů upravujících hygienické limity hluku v budovách, lze odkázat na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které zejména v příloze č. 2 stanoví jednotlivé limity hluku dle denní doby a druhu prostoru.

Odpověď – 2. část

Dále z Vašeho dotazu zcela nevyplývá, zda jste vlastníkem bytové jednotky nebo nájemcem, přičemž tato informace je stěžejní pro určení dalšího postupu. V případě, že byste byla nájemcem předmětné bytové jednotky, doporučuji Vám se obrátit na vlastníka bytové jednotky s písemnou žádostí o zajištění nerušeného užívání předmětné bytové jednotky, neboť dle Vašich informací dochází k rušení Vašeho užívacího práva v důsledku nadměrného hluku. Ve smyslu ust. § 2208 občanského zákoníku byste poté, co nedojde ke sjednání nápravy ze strany pronajímatele, měla právo na přiměřenou slevu z nájemného.

V případě, že jste vlastníkem předmětné bytové jednotky, bude především záležet na tom, kde jsou předmětné popelnice umístěny, přičemž v tomto směru předpokládám, že se popelnice nacházejí na (ve) společných částech domu či pozemku. V takovém případě jsou všichni ostatní vlastníci podílu na těchto společných částech povinni zdržet se uvedeného jednání.

Předně doporučuji obrátit se písemně na ostatní spoluvlastníky s výzvou, aby se zdrželi uvedeného jednání. Poté lze navrhnout statutárnímu orgánu, aby zařadil Vaši záležitost na pořad shromáždění, kde by o ní shromáždění hlasovalo. V neposlední řadě se lze domáhat ochrany Vašeho vlastnického práva soudní cestou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay