14. dubna 2024

Poplatek SVJ za pronajímání bytu

Vlastním byt v bytovém domě v lokalitě Praha – Stodůlky. Tento byt dlouhodobě pronajímám. Obdržel jsem pozvánku na schůzi SVJ a jedním z bodů v návrhu programu je odhlasování poplatku ve prospěch SVJ od vlastníků bytových jednotek, kteří jednotky (které jsou v jejich vlastnictví) pronajímají. Přiznám se, že mě tento plánovaný bod schůze překvapil, a rád bych znal váš názor, jak se k celé věci postavit. Již jsem o tomto poplatku slyšel, avšak v souvislosti s bytem, který byl ve vlastnictví družstva a „majitel“ bytu měl pouze družstevní podíl. Tam to po většinovém odhlasování na členské schůzi lze částečně chápat, i když nechci spekulovat o motivech.

Úvodem je potřeba říct, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Správou domu a pozemku se pak rozumí vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Naopak Vy, jako vlastník jednotky, máte právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmíte však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Znamená to tedy, že jako vlastník můžete svou bytovou jednotku užívat, ale také jí můžete pronajímat k užívání třetím osobám.

Výkon Vašeho vlastnického práva k jednotce nemůže být, na rozdíl od výkonu užívacího práva ke společným částem, ze strany společenství vlastníků jednotek omezeno, ani zpoplatněno, vyjma případů, které zákon předpokládá.

Nicméně ze zákona nevyplývá, že společenství vlastníků jednotek má pravomoc stanovit vlastníku bytového jednotky poplatek za pronajímaní této jednotky třetí osobě (správa bytové jednotky je výlučně svěřena jejímu vlastníku), a tedy ani nelze na shromáždění (jak Vy nazýváte schůze SVJ) hlasovat o zavedení této povinnosti, jelikož by to bylo v rozporu nejen se zákonem, ale nejspíše i s Listinou základních práv a svobod.

Doporučuji Vám tedy upozornit výbor, popř. předsedu Vašeho společenství na protizákonnost předmětného bodu. Pokud by i přesto ostatní vlastníci bytových jednotek tento bod schválili, máte jako přehlasovaný vlastník jednotky právo navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Toto právo musíte uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy jste se jako vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak Vám zaniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS