20. května 2024

Postup při dražbě bytu

Jak postupovat při koupi bytu v elektronické dražbě? Současný majitel je víc jak 10 let fyzicky v bytě. Je hlášen na katastru jako majitel. Trvalý pobyt v bytě hlášený nemá. Byt je zničený. Jak mám postupovat v případě, že dražbu vyhraji a budu zapsaná v katastru nemovitostí jako majitel já? Se současným majitelem není žádná rozumná domluva. Exekuce je vydaná na základě velkých dluhů jak na nájmu, tak na ostatních poplatcích (energie atd.). Jak mám dostat “bývalého majitele” z bytu co nejrychleji, abych mohla zahájit rekonstrukci?

Úvodem mi dovolte uvést, že ačkoliv to ve svém dotazu výslovně neuvádíte, na základě dostupných informací budu ve své odpovědi vycházet toliko ze skutečnosti, že zmíněná elektronická dražba je dražbou prováděnou podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Podle něj nabýváte vlastnické právo k nemovitosti dnem nabytí právní moci usnesení o příklepu, přičemž příklep se uděluje osobě, která učinila nejvyšší nabídku. K tomuto dni také povinný (zde bývalý majitel) přestává být vlastníkem vydražené nemovitosti. Soudní exekutor ho v usnesení o příklepu vyzve, aby ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nemovitost vyklidil.

Situace, kdy se bývalý vlastník vydražené nemovitosti (zvláště v případě rodinných domů nebo bytů, ve kterých bydlel) nechce dobrovolně vystěhovat, není bohužel nijak neobvyklá. Pokud povinný svou povinnost vyklidit nemovitost ve stanovené lhůtě nesplní, může se vydražitel obrátit přímo na soudního exekutora s návrhem na provedení exekuce vyklizením nemovité věci. V žádném případě však nemůže vydražitel provést vyklizení nemovitosti svépomocí. V takovém případě by se totiž dopustil trestného činu porušování domovní svobody ve smyslu § 178 trestního zákoníku.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS