20. května 2024

Potvrzení o členství v družstvu

Při změně představenstva bytového družstva (bývalý předseda zemřel) nebylo v dokumentaci předáno potvrzení o členství v družstvu (převod) jednoho z nájemníků družstevního bytu. Potvrzení členství i přes několikeré urgence nájemce bytu, „člen“, nepředal. V nájemní smlouvě je uveden jako člen družstva. Jak má dále nové představenstvo postupovat?

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí Vašeho případu, a to zejména bez možnosti nahlédnutí do Vámi uzavřené nájemní smlouvy či stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“).

Na úvod bych se ve stručnosti vyjádřil k problematice samotného vzniku členství v bytovém družstvu. Jednou z možností je právě převod či přechod družstevního podílu.

Pokud se jedná o přechod družstevního podílu, k němuž dojde v případě dědění, zákon stanoví různé podmínky, přičemž pakliže tento způsob není stanovami vyloučen, ale zároveň je vznik členství v družstvu podmíněn souhlasem představenstva, nestane se dědic členem, dokud není souhlas s jeho žádostí udělen. Pokud poté představenstvo svůj souhlas udělí, hledí se na tohoto dědice jako by byl členem družstva ode dne smrti zůstavitele.

Týká-li se převodu družstevního podílu, i zde zákon ukládá pro účinnost převodu splnění jistých náležitostí. Ustanovení § 602 odst. 2 ZOK konkrétně stanoví, že právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. V případě, že je smlouva o převodu uzavřena toliko v ústní formě, zákon pamatuje tím, že její účinnost vůči družstvu váže na doručení (písemného) prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Z textace Vašeho dotazu poté vyplývá, že doručení takové smlouvy či k prohlášení ze strany daného nájemníka nedošlo, a tedy fakticky nedošlo k účinnosti tohoto převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu.

Cestou k řešení této problematiky zde pochopitelně nebude vyloučení tohoto člena dle ustanovení § 614 ad. ZOK, neboť jeho členství v bytovém družstvu reálně nevzniklo.

Odpověď – 2. část

Jeho prodlení však i jemu samotnému může být ve výsledku ku škodě věci, neboť mu vlivem neexistence členství nevznikla práva člena bytového družstva, mezi něž patří například právo účasti na řízení družstva, zahrnující jednak oprávnění volit a být volen do orgánů družstva, jednak možnost přímo se účastnit řízení a rozhodování v družstvu prostřednictvím hlasování na členské schůzi, právo účasti na činnosti družstva, zahrnující možnost podílet se na výhodách a plněních poskytovaných družstvem jednotlivým členům (např. právo na podíl na zisku – § 586 ZOK), právo na vypořádání členství (právo na vypořádací podíl) či právo na podíl na likvidačním zůstatku. Právě neexistencí těchto práv lze pak apelovat na tohoto nájemce, aby smlouvu či prohlášení doručil.

Jak jsem však již úvodem naznačil, bez znalosti obsahu uzavřené nájemní smlouvy či stanov Vašeho bytového družstva je jen velmi složité navrhnout konkrétní postup řešení, a tímto Vám tedy doporučuji obrátit se na vhodnou advokátní kancelář pro komplexní posouzení celé situace.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS