19. května 2024

Povinnost platit bývalým spolubydlícím nájemné

Bydlela jsem ve společném bytě, kde v nájemní smlouvě byla jako nájemce uvedena kamarádka. Další dvě osoby byly ve smlouvě uvedeny (jménem a datem narození) jako “osoby užívající být s nájemcem”, tedy spolubydlící. Podotýkám, že s nájemcem nemám zvlášť uzavřenou jakoukoliv jinou smlouvu. Z onoho bytu jsem se už odstěhovala do nového, nájemkyně mi totiž oznámila, že se mají v plánu také stěhovat a ať si včas najdu náhradní bydlení. Já jsem se tedy zařídila, nicméně nájemkyně asi nepomyslela na svou výpovědní lhůtu, kterou má sjednanou s majitelem, náhradu za sebe do bytu nemají a hrozí mi, že budu muset s nimi platit nájem do té doby, než se najdou noví nájemci, nedej bože do konce nájemní smlouvy (je na dobu určitou na 1 rok). Dle mého jim nic nejsem povinná platit, nemají, jak ze mě nájem vymáhat, z bytu jsem již pryč. Chci se zeptat, jestli jsou mé myšlenky správné.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obecně lze uvést, že dvoustranná právní jednání, kterým je i uzavření smlouvy o nájmu bytu, zakládá závazek zásadně mezi smluvními stranami. Ve Vašem případě, jak sama uvádíte, nedošlo k uzavření nájemní smlouvy mezi Vámi a pronajímatelem, a tedy mezi Vámi a pronajímatelem nevznikl ani nájemní vztah.

Dále pokud nájemní smlouva neobsahuje ujednání, které by Vám, jako „osobě užívající byt s nájemcem“, zakládalo Vaše solidární dlužnictví nebo ručení u závazku úhrady nájemného, se kterým byste musela souhlasit, a to za dodržení písemné formy, nemůže po Vás pronajímatel požadovat úhradu nájemného.

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že pronajímatel nemá právní nárok po členech nájemcovi domácnosti, se kterými nemá uzavřenou nájemní smlouvu, požadovat úhradu dlužného nájemného nebo jakéhokoliv jiného plnění. V případě takového plnění by se jednalo o plnění bez právního důvodu, tedy ve vztahu k osobě pronajímatele k bezdůvodnému obohacení.

Závěrem uvádím, že ačkoliv mezi Vámi a nájemcem nebyla uzavřena písemně žádná smlouva, bývá v praxi zvykem, že nájemce a člen jeho domácnosti mají mezi sebou uzavřenou ústní dohodu, která obsahuje, jakým způsobem se např. člen domácnosti podílí na úhradách nájemného. Z Vámi poskytnutých informací nelze zcela vyloučit, že k takové dohodě mezi Vámi a nájemcem došlo. Z toho důvodu nelze tedy ani vyloučit Vaši povinnost vůči nájemci k podílení se na úhradách předmětného nájemného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS