26. května 2024

Pozdní vyúčtování služeb

Máme velice špatnou zkušenost s majitelem bytu, který nás donutil po 5 letech zaplatit vyúčtování služeb, i když jsme s tím nesouhlasili. Manželka je vážně nemocná a požádala mě, abych ustoupil, zaplatili jsme tedy 52 tisíc a šli jinam. Můžete mi prosím poradit, zda je možné pomocí policie či nějakého orgánu po majiteli vyžadovat pokutu za to, že nám přinesl pozdě vyúčtování? Nechci se tím zabývat soudně, ale jestli mám šanci dostat peníze zpět rozumnou cestou.  Jedná se mi o 50 Kč za každý zpožděný den, ono za ty roky by to bylo celé zpátky.

Odpověď – 1. část

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění Vaší nájemní smlouvy, budu se ve své odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou vyúčtování služeb, a to především zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

V souladu se shora uvedeným zákonem je pronajímatel, který je vůči Vám v postavení poskytovatele služeb, povinen Vám předložit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování. Jedině takové vyúčtování může způsobit splatnost případného nedoplatku či přeplatku.

V prvé řadě je tedy potřeba zjistit, zda Vám pronajímatel doručil vyúčtování řádně, tedy včas a se splněním všech zákonných náležitostí (viz předchozí odstavec). Jestliže Vám vyúčtování  bylo doručeno včas a Vy jste pochyboval o jeho správnosti, tak jste měl jako příjemce služeb právo požádat poskytovatele služeb o doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování, přičemž poskytovatel služeb byl povinen Vám vše uvedené doložit nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období. Současně jste jako příjemce služeb měl právo podat proti způsobu a obsahu vyúčtování námitky, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popř. doložení shora uvedených podkladů.

Jestliže by příslušné vyúčtování nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti, nemohlo dojít ke splatnosti nedoplatku. Nicméně to neznamená, že Vy, jako příjemce služeb, nejste povinen zaplatit náklady za skutečně spotřebované služby.

Z Vašeho dotazu bohužel zcela jasně nevyplývá, zda Vám pronajímatel předal vyúčtování včas a Vy jste nesouhlasil s jeho obsahem nebo Vám bylo doručeno pozdě.

V každém případě platí, že pokud jste zaplatil více, než jste dle dle skutečné spotřeby měl, tak se na Vás pronajímatel bezdůvodně obohatil o částku odpovídající rozdílu mezi skutečnou výší nákladů na jednotlivé služby a tou částkou, kterou jste zaplatil. V takovém případě byste se pak mohl domáhat vydání bezdůvodného obohacení, avšak nejspíše jen soudní cestou.

Odpověď – 2. část

V případě, kdy Vám pronajímatel v zákonné lhůtě nedoručí vyúčtování, máte právo po něm požadovat pokutu za prodlení ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Přičemž pokud se pronajímatel dostal do prodlení přede dnem 1. 1. 2016, tak za každý den prodlení do tohoto data činí pokuta 100,- Kč (dle předchozí právní úpravy).

Jestliže Vám bylo pronajímatelem doručeno vyúčtování s několikaletým zpožděním, tak se pronajímatel dostal do prodlení a Vy máte právo po něm tuto pokutu požadovat. K tomu však dodávám, že Váš nárok na zaplacení smluvní pokuty se promlčuje v obecné tříleté lhůtě, a tedy můžete požadovat zaplacení smluvní pokuty pouze tři roky zpětně.

V takovém případě doproučuji zaslat pronajímateli výzvu k zaplacení shora uvedené smluvní pokuty a pokud by pronajímatel nadále odmítal danou pokutu z prodlení zaplatit, nezbyde Vám pravděpodobně nic jiného, než vyhledat odbornou pomoc advokáta a vymáhat tuto pokutu, případně i bezdůvodné obohacení, soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS