20. května 2024

Převádění družstevních podílů na děti a bezúplatné bydlení v jednom z bytů

Vlastním v bytovém družstvu dva družstevní podíly ke dvěma bytům. V jednom bytě bydlím, druhý pronajímám. U bytu, ve kterém bydlím, chci družstevní podíl převést na syna. U druhého bytu, který pronajímám, chci v budoucnu převést členský podíl na dceru. Pokud převedu družstevní podíl k bytu, ve kterém nyní bydlím, na syna, může mne v něm nechat bezúplatně bydlet? Musí k tomu mít souhlas bytového družstva? A mohu současně druhý byt pronajímat?

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho bytového družstva budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „ZOK“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“).

Na úvod považuji za podstatné zmínit několik skutečností k převodu družstevního podílu. Dle Vámi uvedených údajů dovozuji, že s největší pravděpodobností vlastníte jeden, nikoliv dva družstevní podíly s tím, že se k němu váže právo užívání (nájmu) ke dvěma družstevním bytům. V souladu se ZOK by totiž každý člen družstva měl vlastnit jen jeden družstevní podíl, a pokud by nabyl další, pak by družstevní podíly, až na výjimky, splynuly v jeden. Toto vymezení je zde podstatné zejména proto, že v souvislosti s Vaším záměrem družstevní podíl převést na více osob dojde k rozdělení družstevního podílu v souladu s ust. § 738 ZOK s tím, že s každým z podílů vzniklých rozdělením budou spojena práva k užívání (nájmu) jednoho z družstevních bytů.

Zároveň upozorňuji, že při převodu družstevního podílu dochází skutečně jen k převodu tohoto podílu, se kterým je spojeno právo nájmu bytu. Nedochází k převodu vlastnického práva k bytu. Vlastníkem bytu a zároveň pronajímatelem je bytové družstvo.

Odpověď – 2. část

Co se týče otázky Vašeho bydlení po převodu družstevního podílu, uvádím následující. Pokud převedete družstevní podíl, ke kterému se váže právo nájmu ke konkrétnímu bytu, na syna, a v tomto konkrétním bytě budete chtít nadále bydlet, nic by tomuto v zásadě nemělo bránit. Vznikl by zde vztah mezi bytovým družstvem (pronajímatelem), Vaším synem (nájemcem) a Vámi. K tomu, abyste mohla byt užívat, je obecně třeba souhlasu pronajímatele, tedy zde bytového družstva. Otázka užívání družstevních bytů jinými osobami než nájemci (zpravidla se jedná podnájem), včetně pravidel pro udělování souhlasu bytového družstva, bývá blíže řešena ve stanovách, doporučujeme tedy, abyste si prostudovala ustanovení stanov Vašeho bytového družstva vztahující se k dané otázce. Co se týče úplatnosti, dle zákonné úpravy nic nebrání tomu, abyste byt užívala i bezúplatně, tj. Váš syn bude hradit nájemné bytovému družstvu, nicméně Vy Vašemu synovi žádnou platbu (podnájemné) za užívání bytu hradit nebudete.

K Vašemu poslednímu dotazu, tedy zdali je možné současně pronajímat druhý byt, bych uvedl následující. Opět je třeba si uvědomit, že byt pronajímá bytové družstvo Vám jako nájemci, pokud budete chtít byt dále (za úplatu) pronajímat, jedná se o podnájem ve smyslu OZ. Stejně jako ve výše uvedeném případě, je dle zákona třeba souhlas s podnájmem ze strany bytového družstva. Taktéž platí, že lze doporučit, abyste ověřila, jak je otázka podnájmu upravena ve stanovách.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS