20. května 2024

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

V našem bytovém družstvu vzniklo letos členům družstva právo požádat o převod bytů do vlastnictví. Toto právo hodlá využít jen jeden člen. Pokud k převodu do jeho vlastnictví dojde, družstvo bude existovat dál a SVJ nebude založeno. Má tento člen (a budoucí vlastník) nárok na nějaké finanční vyrovnání, a to v případě, že ukončí členství v družstvu, nebo zůstane dál členem družstva?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho bytového družstva, budu vycházet toliko z platné právní úpravy, konkrétně ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), který upravuje problematiku bytových družstev.

Převodem družstevního bytu (bytové jednotky) do osobního vlastnictví automaticky nezaniká členství jeho nového vlastníka v bytovém družstvu. Ten zůstává nadále členem a právo na finanční vyrovnání by mu vzniklo, až v případě vystoupení z bytového družstva. Zde předpokládám, že se nejedná o povinné převody družstevních bytů (či nebytových prostorů) podle ust. § 23 odst. 2 ve spojení s ust.  § 24 odst. 1 a 2 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, neboť v takovém případě dochází při převodu družstevního bytu k zániku členství v bytovém družstvu ex lege.

Jestliže by se tedy ve Vašem případě daný člen rozhodl v souvislosti s převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví zároveň vystoupit z bytového družstva, tak má právo na vypořádací podíl, přičemž způsob jeho výpočtu bývá určen ve stanovách bytového družstva. Pokud není ve stanovách určen, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu. Vypořádací podíl se vždy vyplácí v penězích, ledaže stanovy určí něco jiného.

Vypořádací podíl však může být zohledněn při stanovení kupní ceny v rámci kupní smlouvy, kterou se převádí družstevní byt do osobního vlastnictví. V takovém případě k jinému vyplácení ze strany bytového družstva nedojde.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS