19. května 2024

Přístup k hlavnímu vchodu domu

Bytový dům o třech vchodech byl zkolaudován v roce 2021. Prosím o konzultaci k otázce přístupu k hlavním vchodům. Je aktuálně norma, která stanoví technické parametry pro vstup? V našem případě zde je instalováno příkré schodiště, na které byla odmítnuta instalace nájezdových ramp. Toto je jediná přístupová cesta do domu pro obyvatele, kteří nevlastní garážové stání či sklepní kóji.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a dále z předpisů, které by mohly předmětnou problematiku regulovat.

Ve vztahu k regulaci a k technickým požadavkům na přístup do domu či k užívání staveb či na výstavbu schodišť a ramp lze odkázat zejména na zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální požadavky vyplývají i z požární bezpečnosti, pokud schodiště plní funkci chráněné nebo únikové cesty. Bezpečný musí být nejenom výstup po schodišti, ale i sestup. Oblast požární ochrany, související s konstrukcí schodišť a ramp, pokrývá vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, na kterou vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby odkazuje.

Nicméně technické požadavky a právní regulaci této oblasti lze nalézt i v dalších předpisech či jiných technických normách.

Odpověď – 2. část

Dále je nutno uvést, že obecně stavební úprava domu musí být schválena příslušným orgánem Vašeho SVJ. Který orgán o této věci bude rozhodovat, bude záležet na ceně této stavební úpravy. Finanční limit, do jehož výše může o stavební úpravě rozhodnout statutární orgán, je stanoven nařízením vlády č. 366/2013 Sb. na úrovni 1.000,- Kč průměrně na každou jednotku v domě. Pokud by náklady na stavební úpravu překročily tuto částku, rozhoduje o věci shromáždění SVJ. Tato hranice může být stanovena odlišně od zákona taktéž ve stanovách SVJ.

Pokud by o věci rozhodovalo shromáždění a nedošlo by ke schválení této úpravy, nabízí se ještě možnost, abyste jakožto přehlasovaný vlastník podal návrh soudu, aby o této záležitosti rozhodl. Soud by však musel pro rozhodnutí ve věci spatřovat důležitý důvod. Takový by zde byl například, pokud by nájezdová rampa měla sloužit například jako bezbariérový přístup pro osoby na vozíčku žijící v domě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS