20. května 2024

Pronájem garáže a poplatky s tím související

Bydlím ve vlastní bytové jednotce v bytovém domě ve správě SVJ. V tomto domě mám pronajatou i jednu ze tří garáží, které zůstaly jako nebytové prostory v majetkové správě OÚ MČ. Rozhodnutím MČ v roce 2013 bylo stanoveno, že příjemcem plateb nájemného za garáž bude MČ, příjemcem plateb za služby spojenými s nájmem garáže bude SVJ. Protože ze strany SVJ jako příjemce záloh na tyto služby vznikají určité nejasnosti o kompetencích a objevila se neochota ve věci vypořádání přeplatků, dovoluji si požádat o vysvětlení, kdo jiný než příjemce záloh by měl tyto přeplatky vypořádat, když už byly i vyúčtovány. Ustanovení § 2 zák.č. 67/2013 Sb. se totiž o příjemci služeb (tj. nájemníkovi nebytového prostoru) nezmiňuje, i když § 2 odst. b) §1 by určité řešení mohl naznačovat.

Ačkoliv neznám všechna specifika Vaší situace (zejména pak přesné znění Vaší nájemní smlouvy), budu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy, kterou nalezneme jednak občanském zákoníku, jednak v zákoně o službách (zákon č. 67/2013 Sb.).

Jestliže se pronajímatel (ve Vašem případě zřejmě příslušná městská část, která je vlastníkem prostorů) v nájemní smlouvě zaváže poskytovat nájemci v souvislosti s užíváním nebytových prostor konkrétní služby (např. dodávku elektřiny nebo dodávku tepla), je povinen tyto služby řádně a včas zajistit. Z pohledu zákona o službách je pak pronajímatel v postavení poskytovatele služeb.

Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním nebytových prostor, a to v předem ujednané nebo jinak stanovené výši. Jelikož výše záloh neodpovídá přesné výši poskytovatelem skutečně vynaložených nákladů na poskytování (zajištění) služeb, má dle zákona o službách poskytovatel služeb povinnost skutečnou výše nákladů na služby příjemci vyúčtovat.

Řádné vyúčtování musí poskytovatel provést a doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Z vyúčtování vyplývající přeplatky či nedoplatky si poskytovatel s příjemcem musí vypořádat nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

Poskytovatel služeb nemusí tyto služby zajišťovat přímo a může se nechat zastoupit. V případě, že se pronajímatel nechá zastoupit a dá to nájemci na vědomí, nájemce může jednat s tímto zástupcem. Jestliže taková osoba poskytuje (v zastoupení poskytovatele) vyúčtování, je tato osoba rovněž tím, po kom jakožto nájemce můžete nárokovat finanční vyrovnání přeplatků. V každém případě Vám však zůstává právo požadovat toto vyrovnání přímo po poskytovatel služeb, kterým je v daném případě městská část.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS