20. května 2024

Pronájem společných sklepních prostor

Potřebuji poradit v otázce pronájmu společných sklepních prostor. Naše BD pronajalo sklepní místnost jednomu z družstevníků, ale ostatní sklepní prostory nestačí (malá kolárna). Chtěl jsem, aby tento nájem byl ukončen. Bylo mi sděleno, dokud prý platí, nelze mu toto vypovědět. Mé mínění je, že tyto prostory mají sloužit všem a pronajímat se mají pouze tehdy, jestliže je nikdo nechce používat.

Bytové družstvo může se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat. V případě bytového družstva uvedené meze představuje především obecná klauzule, podle které musí bytové družstvo se svým majetkem nakládat především ve prospěch svých členů. To však neznamená, že by bytové družstvo nesmělo pronajímat své vlastnictví třetím osobám. Zisk v podobě utrženého nájemného však bytové družstvo musí použít výhradně pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

Nestanoví-li stanovy bytového družstva jinak, spadá rozhodování o všech otázkách souvisejících s pronájmem majetku družstva (např. otázka uzavření nájmu, jeho udržování či ukončení) do působnosti statutárního orgánu družstva, tedy představenstva či předsedy družstva. V tomto směru nemůže nikdo statutárnímu orgánu dávat žádné závazné pokyny. Statutární orgán je přitom vázán pouze zákonem a stanovami družstva s tím, že musí vždy jednat v zájmu družstva. Zákon o obchodních korporacích zároveň ovšem umožňuje členské schůzi vyhradit si rozhodování o určitých otázkách do své působnosti. Bylo by tedy možné si tuto otázku vyhradit do působnosti členské schůze. Poté se může členská schůze rozhodnout, jak s těmito prostory naloží.

Pokud jde o možnost nájem vypovědět, je to možné za podmínek stanovených zákonem a ujednaných v nájemní smlouvě. Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání upravuje ust. § 2308 a násl. občanského zákoníku. Např. v případě nájmu na dobu neurčitou lze nájem ze strany pronajímatele vypovědět i bez uvedení důvodů. Záleží ovšem na ujednání v nájemní smlouvě, zda se od zákonných ustanovení neodchyluje. Bez bližší znalosti obsahu nájemní smlouvy proto nelze tuto otázku blíže posoudit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS