18. května 2024

Regulace grilování na terasách a balkonech prostřednictvím hlasování shromáždění

Ve stanovách SVJ není tento problém řešen. Může omezit shromáždění vlastníků práva vlastníků tak, že zcela zakáže (na základě hlasování) vlastníkům jednotek na jejich balkonech a terasách grilovat?

Na úvod považuji za podstatné vymezit, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) stanoví, že jednotka zahrnuje jednak byt jakožto prostorově oddělenou část domu a také podíl na společných částech nemovitosti. Za společné části domu jsou dle obecné právní úpravy považovány mj. i Vámi zmiňované balkony či terasy, a to i ve chvíli, kdy jsou ve výlučném užívání konkrétního vlastníka jednotky a ten jako jediný má k nim přístup.

Dále uvádím, že jednou z obsahových náležitostí stanov společenství vlastníků jednotek jsou i pravidla pro užívání společných částí domu. Pravidla pro užívání společných částí domu tak lze upravovat v rámci změny stanov, která náleží do působnosti shromáždění společenství vlastníků.

V pravidlech pro užívání společných částí domu si může shromáždění odhlasovat zákaz či omezení určitých činností ve společných částech domu (tedy i na balkoně nebo terase) jako je např. kouření, rozdělávání otevřeného ohně (včetně grilování na dřevěném uhlí), teoreticky i grilování obecně apod. Vždy je ale třeba brát v potaz i to, aby tato omezení byla přiměřená, tedy aby zejména nepřiměřeně neomezovala vlastnické a užívací právo vlastníků jednotek.

Závěrem jen stručně poukazuji na další možný právní rozměr otázky grilování na balkonech a terasách bytových domů. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost způsobující pach, mnohdy i kouř (imise), musí každý vlastník i v souvislosti s grilováním respektovat povinnost zdržet se imisí v míře nepřiměřené místním poměrům. Zde ale upozorňuji, že je podstatné zejména posouzení výše zmíněné míry nepřiměřené místním poměrům, které bude vždy individuální; typicky jsou např. jiné poměry na venkově a ve větších městech.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS