19. května 2024

Revize plynových rozvodů a povinnosti předsednictva BD

Na schůzi k bodu o činnosti představenstva bytového družstva jsem vystoupil s výtkou o činnosti představenstva, potažmo předsedy BD, ohledně provádění revize plynových rozvodů v bytech členů BD, čímž dohází k ohrožení životů členů a jejich majetků, včetně majetku celého BD. Zmíněná revize nebyla v našem BD provedena více jak osm roků. Uvedl jsem, že představenstvo je povinno každé dva roky provádět revizi plynových rozvodů, tedy od plynoměru v daném bytě až po ventil na připojení plynového spotřebiče nájemníka. Nájemník je povinen, taktéž jednou za dva roky provést revizi plynu od ventilu k připojení, včetně jím používaného plynového spotřebiče tak, jak je to uvedeno v zákoně o povinnostech nájemníka. Dodal jsem, že mám o této revizi informace od předsedů a členů jiných BD včetně zápisů z ČS BD, kde v bodě o činnosti představenstva je uvedeno vše o provedené revizi plynových rozvodů včetně nákladů na tuto revizi. K mojí výtce se připojilo několik dalších nájemníků se stejnými informaci o provádění revize plynových rozvodů jiných BD, ovšem bez zájmu předsedy BD, který se během podaných připomínek vesele bavil se členy sedícími za předsednickým stolem. Na závěr řekl, že si máme přečíst zákony a že je naší povinností si veškerou revizi plynového rozvodu provádět sami na vlastní náklady. Provádět revizi plynových rozvodů v bytech BD není představenstvo BD povinováno. Chci vědět, ale nejen já, kdo má tedy provádět revizi plynových rozvodů v bytech BD. Ve stanovách BD není výslovně tato povinnost členům BD uvedena.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí stanov Vašeho BD budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se revizí plynových zařízení a spotřebičů.

Jelikož je vlastníkem bytového domu včetně bytových jednotek bytové družstvo, je povinno zajistit revizi a kontrolu plynových zařízení, a to podle vyhlášky 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Nicméně je nutné prověřit, zda nedošlo přenesení této povinnosti na nájemce např. z důvodu předání odběrného místa.

Jiná situace je pak revize a kontrola u plynových spotřebičů, kterou si provádí nájemci sami na vlastní náklady, kdy se jedná o běžnou údržbu bytu.

Doporučuji vyzvat představenstvo BD, aby splnili povinnosti vyplývající z předmětného vyhlášky s upozorněním, že jako členové voleného orgánu mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a že tuto povinnost zřejmě porušují.

Dále vzhledem ke skutečnosti, že jsou členi představenstva voleni členskou schůzí, nabízí se možnost svolat členskou schůzi za účelem odvolání členů představenstva z funkce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS