19. května 2024

Rozdělení zisku SVJ

Naše SVJ pronajímá střechu mobilnímu operátorovi. Jednou ročně jsou tyto prostředky vypláceny členům SVJ ve výši odpovídající podílu vlastníka. Jak je třeba postupovat v případě, že se v průběhu roku změnili vlastníci? Podle mého názoru by měla být částka alikvotně rozdělena mezi oba vlastníky. Doslechla jsem se, že výplata náleží tomu, kdo byl vlastníkem ke dni 31. 12. příslušného roku, ze kterého je částka z pronájmu.

Dle ustanovení v občanském zákoníku vztahujícím se ke společenství vlastníků jednotek je střecha společnou částí domu, tudíž o ní rozhodují všichni vlastníci bytových jednotek v daném SVJ. Vlastníci bytových jednotek rozhodují o společných částech daného SVJ prostřednictvím shromáždění, kde každý vlastník má tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech.

Na shromáždění se také hlasuje o tom, co se provede s výnosy za pronájem společných částí. K tomu, aby byl přijat nějaký výsledek, je nezbytné, aby souhlasila většina přítomných vlastníků jednotek, ledaže by Vaše stanovy vyžadovaly vyšší počet.

Nájemné se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímatelem (v daném případě SVJ) bez ohledu na skutečnost, že spoluvlastník ještě nemůže fakticky se svým podílem na nájemném disponovat (jelikož je např. zatím na účtu SVJ). Dojde-li tedy ke změně vlastníka jednotky v průběhu roku, mělo by být nájemné rozděleno mezi oba vlastníky (původního a nového) v poměru podle toho, jaká část nájemného byla dle nájemní smlouvy zaplacena v okamžiku prodeje a jaká část až po prodeji.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS