27. května 2024

Shromáždění SVJ a koronakrize

Můžete mi prosí, sdělit, zda je možné v současné koronavirové době konat shromáždění vlastníků jednotek, které má 15 členů?

Odpověď – 1. část

V odpovědi na Váš dotaz budu vycházet zejména ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního (dále jen „Lex covid“), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“), potažmo též ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

K možnosti konat v současné chvíli shromáždění dodávám, že vláda rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu krizového zákona, přičemž tato budou platit od dne 9. 12. 2020 do dne 12. 12. 2020.

Mezi tato opatření patří mimo jiné zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech. V současné chvíli tedy dle mého názoru shromáždění konané v počtu patnácti osob ve vnitřních prostorách možné nebude. Nicméně je k tomu nutno dodat, že v současné chvíli panuje mezi odbornou veřejností neshoda, zda by konání shromáždění SVJ nebylo možné podřadit pod výjimky z tohoto zákazu.

Ke „konání“ shromáždění lze však využít jinou možnost, a to hlasování mimo zasedání (per rollam).

Obecně vzato vychází možnost hlasování mimo zasedání (per rollam) již z OZ. Tato varianta však musí být připuštěna zakladatelským právním jednáním, tedy stanovami.

Zákonodárce však důsledky nastalé situaci neopomenul a v rámci Lex covid, konkrétně v ustanovení § 19, podmínky rozhodování per rollam upravil.

Odpověď – 2. část

Toto ustanovení poté konkrétně stanoví možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě či s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to stanovy. Zároveň je však třeba zdůraznit, že další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě stanovami, nejsou dotčeny. Nejsou-li však tyto další podmínky zákonem či stanovami stanoveny, určí je v případě nejvyššího orgánu (shromáždění) statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Určitý problém však může nastat v případech těch společenství vlastníků, které sice možnost rozhodování per rollam ve svých stanovách zakotvenu mají, nicméně zároveň mají ve stanovách určitou limitaci týkající se usnesení, které lze takto přijmout. Na tyto případy bohužel Lex covid nepamatuje, a nastává zde situace, kdy možnost rozhodování per rollam pro jiná než stanovami.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS