20. května 2024

Smí obec odvrtat zámek sklepní kóje, aby provedla kontrolu odpadních potrubí?

Smí obec odvrtat zámek sklepní kóje, aby se dostala dovnitř na kontrolu odpadních potrubí, vedoucích pod stropem přes moji sklepní kóji? Navíc bez předešlého upozornění či požadavku na zpřístupnění apod.?

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že mi ve věci vašeho případu nejsou známy všechny skutečnosti a okolnosti týkající se Vašeho případu a vzhledem k tomuto, Vám mohu poskytnout pouze informace, související v této věci s platnou právní úpravou.

Ze zákona je vlastník vodovodu nebo kanalizace oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat na vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.

Oprávněná osoba by nicméně měla toto právo vykonávat tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

Obec tedy měla ze zákona povinnost Vám kontrolu předem oznámit, kdy z Vašeho dotazu vyplývá, že tuto svoji povinnost porušila. Porušení této povinnosti nicméně není zákonem kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt.

Jediné čeho se tedy v danou chvíli můžete domáhat, je náhrada škody za vyvrtaný zámek, neboť zákon v tomto případě stanoví, že v přídě, že Vám postupem oprávněné osoby v rámci prováděné kontroly vznikne majetková újma, máte právo na její náhradu.

Dále Vám tedy doporučuji dohodnout se s obcí na náhradě této majetkové újmy. Pokud nebude možné se s obcí domluvit, můžete se domáhat náhrady u soudu. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS