26. května 2024

Společná zahrada a vchod do mého bytu

Naše SVJ se skládá z 5 bytových jednotek. Společná zahrada je velký problém. Jsou  prosím stanovy na  danou  vzdálenost výstavby pergoly (jiné pevné plochy k sezení) od vchodu do bytu? Můj  vchod do bytu je totiž přímo ze zahrady, což je úžasné pohodlí  ale bohužel ne v SVJ. Jiné jsou řešeny se vstupem do spol. prostor (haly nebo spíše chodby a následně byty). Tento jediný je přímo ze zahrady. Myslím, že existují jakési klidové zóny, nebo ne? Dále užívání elektriky a vody k soukromé potřebě přece nelze zdarma. Jeden hlas proti čtyřem těžko něco zmůže, nebo ano?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož nejsem seznámen se všemi specifiky Vašeho případu, ani s přijatými stanovami SVJ, které mohou upravit některé skutečnosti odlišně, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rozhodování o stavebních úpravách týkajících se společných částí domu patří do působnosti shromáždění SVJ, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Toto shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují počet vyšší.

Pokud došlo na shromáždění k hlasování o výstavbě pergoly, a Vy, jako vlastník jste byla přehlasována, máte právo navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl, je-li pro to důležitý důvod. Na podání návrhu máte 3 měsíce ode dne, kdy jste se jako vlastník o takovém rozhodnutí shromáždění SVJ dozvěděla, resp. dozvědět mohla. V případě uplynutí 3 měsíční lhůty Vám právo na podání návrhu bohužel zaniká.

V případě, že o výstavbě pergoly shromáždění vlastníků vůbec nehlasovalo nebo došlo k hlasování, aniž byste k němu byla jako vlastník přizvána, máte právo dovolat se u shromáždění vlastníků neplatnosti takového rozhodnutí, popř. poté navrhnout soudu, aby o neplatnosti rozhodl.

Nicméně pokud se ptáte, zda zákon stanoví konkrétní vzdálenost od vchodových dveří, která by musela být dodržena při výstavbě pergoly, tak zákon ani jiný právní předpis tuto vzdálenost nestanovuje.

Bohužel u Vašeho druhého dotazu si nejsem zcela jist, na co přesně se ptáte. Z toho důvodu si Vás dovoluji odkázat na obecnou úpravu rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která se řídí vyhláškou č. 269/2015 Sb., popř. můžete Váš dotaz blíže specifikovat a poslat znovu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS