29. května 2024

Spotřeba teplé vody odčítána dálkově, je potom vyúčtování správné?

Rád bych se zeptal, jak postupovat v případě, když spotřeba vody (studená i teplá) a tepla pro topení v bytě je odečteno na začátku roku přes radiový signál (dálkově). Tuto hodnotu jako vlastník bytu svým podpisem nepotvrzuji, jak se to dělo při ručním odečtech. Naměřenou hodnotu vidíme pak jen ve vyúčtování, ale ověřit její správnost nemohu, nic jsem svým vlastnoručním podpisem neodsouhlasil. Doneslo se mi, že tento postup není správný a u soudu lehce napadnutelný. Jak postupovat v takovýchto případech? Je vyúčtování správné, když chybí odsouhlasený stav vodoměrů a měřidel tepla? Má oporu v zákoně postup dálkového odečtu bez odsouhlasení vlastníkem?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika tohoto případu, budu ve své odpovědi vycházet z obecné právní úpravy pravidel vymezených v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů.

Co se týče způsobu rozúčtování nákladů na vytápění a na společnou přípravu teplé vody pro dům, pokud si poskytovatel služeb neujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, případně nerozhodne-li družstvo anebo společenství, použijí se pravidla uvedená v ust. § 6 zákona č. 67/2013 Sb. Při vyúčtování této služby je pak poskytovatel povinen uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby. Ve vztahu k nákladům na teplo je dále poskytovatel dle § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb., povinen do vyúčtování uvést spotřebu tepla na vytápění, jednotkovou cenu tepla, celkové náklady v Kč, podlahovou plochu, včetně započitatelné plochy zúčtovací jednotky, měrnou spotřebu tepla, podíly nákladů připadající na příjemce služeb a koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy, přičemž u těchto údajů musí být zpravidla uvedeny též odlišně údaje o spotřebě tepla na vytápění od spotřeby tepla na ohřev vody. Poskytovatelem služeb je v tomto případě vlastník, resp. společenství vlastníků jednotek.

Jedním ze základních práv příjemce služeb (nájemce bytu nebo vlastníka jednotky) v rámci rozúčtování nákladů na služby a jejich následném vyúčtování, je dále právo nahlížet do podkladů k vyúčtování služeb. Dle ustanovení § 8 zákona č. 67/2013 Sb., je pak poskytovatel služeb konkrétně povinen na písemnou žádost příjemce doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování.

V případě, kdy se poskytovatel služeb rozhodne provádět odečet prostřednictvím radiového signálu, nejedná v rozporu se zákonem, avšak i v takovém případě musí řádně plnit povinnosti výše popsané. Tato technologie je naopak obecně považována spíše za výhodu, jelikož nájemce nebo vlastník bytu nemusí být kvůli odečtům doma v konkrétní čas, nevystavuje se možným sankcím, pokud by doma nebyl, a zároveň vše probíhá dálkově a bez narušení soukromí. Přístroj by měl zároveň automaticky upozornit na situaci, kdy je poškozen. Tato technologie by zároveň měla umožnit i příjemci služeb průběžně sledovat svou spotřebu, a tedy mít i určitou kontrolu nad správností odečtů. O tomto se případně informujte u poskytovatele služeb. Pokud by se nicméně ukázalo, že přístroj odečítal hodnoty nesprávně, pak by vyúčtování nebylo provedeno dle skutečného stavu a pak by mohlo být napadnutelné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS