19. května 2024

Štěnice a neochota deratizovat

Před 2 měsíci jsme zjistili, že k nám do bytu lezou štěnice. Oznámili jsme to domovníkovi, ten ovšem řekl, že je máme jen my. Dali jsme byt deratizovat, bez úspěchu, zhruba měsíc byl klid, ale potom jsme byli znovu poštípaní a začali je nacházet. Znovu jsme mluvili s domovníkem, ale prý je nikdo nemá. Nakonec jsme zjistili, že jsou asi ve 4 bytech, a lezou k nám celou dobu z bytu pod námi. Upozornili jsme domovníka, že je potřeba deratizovat celý panelák, ale oznámil nám, že to dělat nehodlá. Vystříkává jen ty byty něčím, co nepomáhá, a stále odmítá udělat další krok. Chci se zeptat, co máme dělat. Jsme vlastníci bytu a jinam jít nemůžeme. Taky se chci zeptat, zda je možné deratizaci platit z fondu oprav. Mluvili jsme i s ostatními vlastníky, ale ti nic netušili. Za chvilku bude zamořený celý panelák, ale on stále nemá zájem nic řešit. 

Odpověď – 1. část

Úvodem si dovoluji uvést, že pravidla provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (a to nejen bytu a bytových domů) sloužící k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění a před původci a přenašeči těchto onemocnění stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).

Podle ust. § 55 zákona o ochraně veřejného zdraví se ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace člení na běžnou a na speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Jestliže se v předmětném bytovém domě vyskytují štěnice, bude přitom nutné provést dezinsekci.

Běžnou ochrannou dezinsekci, která se provádí za účelem a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů, je dle potřeby povinna provádět každá osoba (tj. vlastník či jiný uživatel bytu a další osoby jejich domácnosti, které s nimi byt užívají), a to jako součást běžného čištění a údržby. Naproti tomu speciální ochranná dezinsekce cílí na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Jestliže se štěnice ve Vašem bytovém domě již objevily, bude tedy nezbytné provést speciální ochrannou dezinsekce. V případě obytné místnosti či jiné pobytové místnosti, dle ust. § 57 zákon o ochraně veřejného zdraví musí speciální ochrannou dezinsekci zajistit (spolu)vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Odpověď – 2. část

Jak z Vašeho dotazu vyplývá, výskyt štěnic se v daném případě nedotýká pouze jedné (konkrétně Vaší) jednotky, ale též dalších jednotek a společných částí, přičemž ze strany jednotlivých vlastníků jednotek zde již proběhl neúspěšný pokus o likvidaci štěnic. V daném případě tedy bude nezbytné provést nejen desinsekci samotných jednotek, ale celého bytového domu.

Během jednoho desinsekčního zásahu bude přitom nezbytné provést jak desinsekci jednotlivých jednotek, tak desinsekci společných částí domu, a to zejména konstrukcí domu, rozvodu energií či jiných obdobných části domu, kde se štěnice vyskytují. Jestliže by byla desinsekce provedeny toliko v rámci jednotlivých bytových jednotek, nebo pouze společných částí a nedošlo by k likvidaci zdroje výskytu, hrozilo by zde opětovné zamoření bytového domu štěnicemi.

Vzhledem k tomu, že bude nezbytné provést desinsekci společných částí domu, sloužících všem spoluvlastníků bytového domu, představuje otázka zajištění provedení speciální ochranné desinsekce otázkou správy domu a pozemku, kterou dle občanského zákoníku je společenství vlastníků jednotek, jestliže vzniklo, anebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Povinnost zajisti provedení speciální ochranné dezinsekce, která bude mít za cíl likvidaci štěnic v celém bytovém, tíží osobu odpovědnou za správu domu. Osoba odpovědná za správu domu přitom může zajistiti provedení desinsekce rovněž v jednotlivých jednotek, přičemž vlastníci jednotek musí umožnit za tímto účelem do jednotky přístup, pokud o to osoba odpovědná za správu domu požádá.

Odpověď – 3. část

Na úhradu zajištění desinsekce může osoba odpovědná za správu domu zpravidla použít dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (fond oprav), které jsou jednotliví vlastníci jednotek ze zákona povinni hradit. Obecně tedy lze prostředky z tzv. fondu oprav pro úhradu desinsekce použít.

Zároveň si Vás dovolím upozornit na skutečnost, že čerpání z fondu oprav bývá zpravidla zakotveno ve stanovách SVJ, prohlášení vlastníka případně samostatném rozhodnutí SVJ. Jelikož nemám k dispozici uvedené podklady, nemohu s jistotou určit, zda je ve Vašem případě možné, aby byly na desinsekci použity prostředky z fondu oprav. V tomto ohledu si Vás dovoluji odkázat přímo na uvedené dokumenty.

Na tomto místě zároveň uvádím, že pokud by se zjistilo, že výskyt štěnic v bytovém domě zapříčinil některý z vlastníků porušením své povinnosti, může se následně osoba odpovědná za správu domu domáhat nahrazení nákladů na desinsekci po tomto vlastníkovi.

Porušení této povinnost má pro osobu odpovědnou za správu domu dvojí následek. Jednak platí, že nezajistí-li osoba odpovědná za správu domu speciální ochrannou dezinsekci bytového domu, dopustí se tím spáchání přestupku dle ust. § 92l odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, za jehož spáchání hrozí uložení peněžité pokuty až do výše 100.000 Kč.

Zároveň pak platí, že dojde-li v příčinné souvislosti s tímto porušením zákona ke vzniku škody na majetku (např. znehodnocení nábytku či jiného vybavení bytu), anebo nemajetkové újmy (např. na zdraví jednotlivých vlastnících), může se poškozená osoba se po osobě odpovědné za správu domu domáhat nahrazení takové škody či nemajetkové újmy.

Pokud jde o další postup, doporučuji Vám ještě jednou, obrátit se na odpovědnou osobu a vyzvat ji k nápravě vzniklé situace. Nezjedná-li nápravu ani poté, mohli byste si v krajním případě dezinsekci bytových jednotek a společných částí domu zajistit společně s dalšími vlastníky sami na své vlastní náklady a poté nahrazení těchto nákladů požadovat po osobě odpovědné za správu domu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS