21. května 2024

Sundané lešení z lodžie a postup SVJ

Při rekonstrukci domu nám bylo sundáno zasklení lodžie, které jsme si před 4 lety nainstalovali. Tehdejšímu BD stačilo jen oznámení, které máme k dispozici. Lodžie je součástí společných prostor s naším výhradním užíváním. Nynější SVJ se s námi odmítá bavit na téma nějaké kompenzace. Stávající zasklení nelze vrátit na původní místo, změnila se výška zábradlí. Máme právo na nějaké finanční odškodnění nebo uvedení do původního stavu?

O společné části domu a jejích stavebních úpravách rozhoduje buďto družstvo, nebo společenství vlastníků jednotek. Tento předpoklad se uplatní i v případě, pokud se jedná o společné části určené k výlučnému užívání. Abyste měli nárok na nějakou formu kompenzace, muselo by ze strany SVJ dojít při rekonstrukci domu k porušení nějaké povinnosti vůči Vám, v důsledku které by Vám vznikla škoda. Pokud však byla rekonstrukce provedena v souladu s rozhodnutím shromáždění, nejedná se z právního pohledu o škodu a nárok na finanční odškodnění Vám nevznikl.

Jiná by byla situace např. za předpokladu, že by otázku správy společných prostor určených k výlučnému užívání upravovaly odlišně stanovy, případně byla uzavřena nějaká dohoda o udržitelnosti Vaší předchozí investice a SVJ nyní jednalo v rozporu s ní apod.

Bez znalosti konkrétních skutkových okolností mohu ovšem vycházet pouze z obecné právní úpravy, ze které Vám dle mého názoru bez dalšího právo na odškodnění ani uvedení do původního stavu nesvědčí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS