21. května 2024

Trvalé bydliště a placení inkasa

Mám v osobním vlastnictví byt, kde mám hlášené i trvale bydliště. Na této adrese bydlím sám. Mám přítelkyni, kterou si budu brát, a ta bydlí v bytě, kdy jeho vlastník je město. Po svatbě budeme nějakou dobu bydlet v tomto bytě od města a časem se přestěhujeme do mého bytu, který mám v osobním vlastnictví. Nyní se chci zeptat, jak to je nejlepší provést s místem trvalého bydliště po svatbě? Když si nahlásím trvalé bydliště u budoucí manželky v jejím městském bytě, jak by to bylo dále s mým bytem v osobním vlastnictví? Myslím tím co se tyče placeni inkasa, když by vlastně v tom bytě nebyl nikdo nahlášený.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 67/2013 Sb.

Obecně jako vlastník bytové jednotky máte povinnost oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Z Vašeho dotazu zcela nevyplývá, zdali u Vás již vzniklo společenství vlastníků či nikoliv, tudíž nemohu přesně určit, zdali máte oznamovací povinnost vůči samotnému SVJ či vůči správci, pokud společenství nevzniklo.

Počet nahlášených osob v bytové jednotce je důležitý při rozúčtování za některé služby spojené s užíváním bytu. Typicky se jedná o služby jako provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor domě, odvoz komunálního odpadu apod. Pokud tedy nebylo mezi poskytovatelem a příjemcem (SVJ, správce) ujednáno jinak, rozúčtují se tyto náklady dle počtu osob za rozhodné období. Ve Vašem případě (po dobu Vašeho setrvání v bytu přítelkyně) byste tedy shora uvedené náklady platit neměl.

Nicméně je důležité mít na paměti, že vlastník je také povinen hradit náklady na služby, jejichž rozúčtování je nezávislé na počtu nahlášených osob či zdali máte v bytě trvalé bydliště. Jedná se zejména o dodávky elektřiny, plynu, vody apod., kdy tyto služby si zpravidla hradí vlastníci jednotlivých bytových jednotek sami na základě smluv uzavřenými s poskytovali těchto služeb. Skutečnost, že si změníte trvalé bydliště, nemá na platnost smluv uzavřených s poskytovali služeb žádný vliv a i nadále budete povinen dostát svým povinnostem z těchto smluv vyplývajících.

Dále pak bude vždy záležet na sjednaném způsobu hrazení těchto služeb. Pokud máte např. sjednaný způsob hrazení ve formě měsíčních záloh na služby, budete povinen hradit tyto zálohy i po dobu, kdy nebudete mít v bytě trvalé bydliště. Jelikož z Vašeho dotazu vyplývá, že ve Vašem bytě nebude po nějakou dobu nikdo bydlet, a tedy nebude docházet ke spotřebě energií, měl by Vám pravděpodobně vzniknout po řádném vyúčtování přeplatek, který Vám poskytovatel služeb bude povinen vrátit. Pokud byste ovšem nechtěl hradit ani tyto zálohy, bude nutné nejprve právní vztah existující mezi Vámi a poskytovali služeb formálně ukončit (dohodou, výpověď smlouvy).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS